Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

Creaties (logo’s etc.) voor Tomorrowland met enkel een mondelinge overeenkomst en discussies over de auteursrechten. Het Hof van Justitie zal zich moeten uitspreken (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Waarover gaat het?

Een Nederlander werkte van 2009 tot 2017 samen met een Belgische vennootschap die jaarlijks het festival Tomorrowland organiseert. . In uitvoering van mondeling gesloten opdrachtovereenkomsten, ontwierp de Nederlander in Nederland creaties (waaronder logo’s, de hoofdpodia en de festivaldecoratie). Na beëindiging van de samenwerking in 2017 meent de Nederlander dat zijn auteursrechten, te weten zijn vermogensrechten en morele rechten, op de creaties geschonden zijn en vordert hij voor de Belgische rechter schadevergoeding voor het vermeende onrechtmatige gebruik van zijn creaties tijdens en na de beëindiging van de overeenkomst. De appelrechters stellen niet nader vast wat er precies in die overeenkomsten werd bepaald. Deze waren mondeling: zij werden niet schriftelijk vastgelegd. De appelrechters stellen echter vast dat de Nederlander jaarlijks na de organisatie van het festival een bedrag van 100.000 euro factureerde.

De vraag rijst naar de titulariteit van de auteursrechten, namelijk

(1) wie de oorspronkelijke titularis is van die rechten en

(2) of zij op een toelaatbare wijze konden worden overgedragen en onder welke voorwaarden.

Dit betreft het zaakstatuut van de auteursrechten, waarop het recht van het beschermingsland van toepassing is, in casu het Belgisch recht. Zo had de eerste rechter op het vraagstuk van de titulariteit van de auteursrechten op correcte wijze het Belgisch recht toegepast. Krachtens artikel XI.170 WER is de oorspronkelijke titularis de natuurlijke persoon die het werk heeft gecreëerd, dit is de Nederlander. In België is de rechtsfiguur van een fictief makerschap, op grond waarvan de opdrachtgever onder bepaalde voorwaarden als oorspronkelijke titularis van het werk beschouwd wordt, zoals krachtens artikel 8 Nederlandse auteurswet, onbekend. Vervolgens moet naar Belgisch recht worden beoordeeld of in de voorliggende omstandigheden een geldige/toelaatbare overdracht of licentie van de auteursrechten heeft plaatsgevonden van de Nederlander naar de Belgische vennootschap die jaarlijks het festival Tomorrowland organiseert.

Deze beoordeling raakt immers aan de vraag van de overdraagbaarheid van de auteursrechten en aan de voorwaarden waaronder die rechten kunnen worden overgedragen, wat een zakenrechtelijk aspect is.

Het Hof wenst door het stellen van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te vernemen of artikel 1, lid 1, EVO en Rome I-Verordening aldus dient te worden uitgelegd dat de vraag naar de titulariteit van een auteursrecht van een werk dat is gecreëerd in uitvoering van een verbintenis uit een arbeid- of opdrachtenovereenkomst, dit is de vraag wie de oorspronkelijke titularis is en of en in welke mate dit recht overdraagbaar is aan een volgende titularis, onder het begrip “verbintenissen uit overeenkomst” valt.

Conclusie van het Openbaar Ministerie

» Bekijk alle artikels: IT & IP