Auteursrecht: drie arresten uit 2020 onder de loep (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 07/01/2021

Volgende drie arresten uit 2020 komen alvast aan bod tijdens deze uiteenzetting.

Mogen auto’s met een radio verhuurd worden zonder toestemming van de auteursrechthebbenden op de afgespeelde muziek? (Hof van Justitie 2 april 2020)

Fleetmanager en NB zijn in Zweden gevestigde autoverhuurmaatschappijen. Zij bieden, rechtstreeks of via tussenpersonen, huurauto’s aan die zijn uitgerust met een radio voor een huurperiode van maximaal 29 dagen, wat volgens het nationale recht wordt beschouwd als kortetermijnverhuur. In het geding tussen Stim en Fleetmanager, dat was ingesteld bij de tingsrätt (rechter in eerste aanleg, Zweden), heeft Stim tegen Fleetmanager een vordering ingesteld tot betaling van een bedrag van 369 450 Zweedse Kronen (SEK) (ongeveer 34 500 EUR), vermeerderd met rente, wegens schending van het auteursrecht. Stim heeft aangevoerd dat Fleetmanager, door aan derden – namelijk autoverhuurmaatschappijen – voertuigen met een radio ter beschikking te stellen voor kortetermijnverhuur aan particuliere klanten, heeft bijgedragen aan de inbreuken op het auteursrecht die zijn gepleegd door deze maatschappijen, die muziekwerken aan het publiek beschikbaar hebben gesteld zonder voorafgaande toestemming.

Lees hier het arrest

In welke mate is het verkrijgen van een technisch resultaat een belemmering voor auteursrechtelijke bescherming? (Hof van Justitie 11 juni 2020)

Brompton, een vennootschap naar Engels recht die is opgericht door SI, brengt een vouwfiets in de handel. Deze vouwfiets wordt sinds 1987 verkocht in haar huidige verschijningsvorm.

De Brompton-fiets, die als kenmerk heeft dat zij in drie standen kan worden gevouwen (gevouwen stand, open stand en een tussenstand waardoor de fiets op de grond in evenwicht blijft), was beschermd door een octrooi dat thans vervallen is.  Get2Get brengt een vouwfiets, de Chedec-fiets” in de handel die er nagenoeg hetzelfde uitziet als de Brompton-fiets en die ook kan worden gevouwen in de drie in het vorige punt genoemde standen.  Op 21 november 2017 hebben SI en Brompton de tribunal de l’entreprise de Liège (ondernemingsrechtbank Luik, België) verzocht om vast te stellen dat de Chedech-fietsen een inbreuk vormen op het auteursrecht van Brompton en op de immateriële rechten van SI, en dientengevolge te gelasten dat Get2Get de activiteiten staakt die inbreuk maken op hun rechten en het product uit alle verkooppunten terugroept. Als verweer voert Get2Get aan dat de verschijningsvorm van de Chedech-fiets noodzakelijk is om het gewenste technische resultaat te bereiken, namelijk ervoor zorgen dat die fiets in drie verschillende standen kan worden gevouwen. Een dergelijke verschijningsvorm kan dus enkel octrooirechtelijk en niet auteursrechtelijk worden beschermd. Verzoekers in het hoofdgeding hebben daarop geantwoord dat de drie standen van de Brompton-fiets ook mogelijk zijn bij fietsen met een andere verschijningsvorm dan die welke de uitvinder van de Brompton-fiets aan zijn fiets heeft gegeven. Dit betekent volgens hen dat de verschijningsvorm van de fiets auteursrechtelijk kan worden beschermd.

Lees hier het arrest

Draagt een architect zijn auteursrechten automatisch over aan de bouwheer? (Hof van Cassatie 18 juni 2020)

De bouwheer voert aan dat in de overeenkomst met de architect werd bedongen dat deze zijn eventuele auteursrechten aan de bouwheer overdraagt. Deze overeenkomst werd uit haar kantoren werd ontvreemd, zodat die niet kan worden overgelegd. In de plannen die worden overgelegd is evenwel de clausule is opgenomen: “Alle plannen en beschrijvingen zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van [de bouwheer]. Zij mogen niet gekopieerd noch doorgegeven worden aan derden.” De architect voert in aan dat de voormelde clausule enkel inhoudt dat de verweerster de fysieke eigenaar is van de plannen, maar niet de titularis van de auteursrechten.

Lees hier het arrest