1 oktober 2017: Finalisering hervormingen EU merkenrecht (Novagraaf)

Auteur: Frouke Hekker (Novagraaf)

Publicatiedatum: 04/09/2017

Op 1 oktober 2017 zullen enkele bepalingen in werking treden waarmee de eerder aangekondigde hervormingen in het EU merkenrecht worden afgerond. Zo komt per 1 oktober het vereiste te vervallen dat tekens voor grafische voorstelling vatbaar moeten zijn om als merk te kunnen dienen en wordt het Uniecertificeringsmerk geïntroduceerd. Voor deze bepalingen waren aanpassingen in afgeleide wetgeving noodzakelijk.

De hervormingen in het merkenrecht in de Europese Unie (EU) hebben als doel het merkenrecht binnen de EU effectiever, efficiënter en meer samenhangend te maken. Het pakket aan hervormingen (ook wel aangeduid als het ‘Trademark (Reform) Package’) bevat belangrijke wijzigingen voor houders van Benelux- en Uniemerken. Reeds per 23 maart 2016 is een aantal veranderingen doorgevoerd in EU merkenwetgeving door de inwerkingtreding van de Uniemerkenverordening.

In de Benelux zal de komende anderhalf jaar nog het nodige gaan veranderen als gevolg van de nieuwe Merkenrichtlijn die vóór 13 januari 2019 geïmplementeerd dient te worden in het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom. Van belang zijn met name de inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot de afschaffing van het ‘voor grafische voorstelling vatbaar’-vereiste en de introductie van het Uniecertificeringsmerk, naast enkele procedurele veranderingen.

Veranderingen per 1 oktober 2017

Indien u houder bent van een Uniemerk (vóór 23 maart 2016 ‘Gemeenschapsmerk’ geheten en ook wel aangeduid met EU-merk) heeft u wellicht reeds te maken gekregen met de gewijzigde Uniemerkenverordening, bijvoorbeeld het gewijzigde taksesysteemde uitbreiding van de vormuitsluitingsgronden en/of omdat u vorig jaar een zogeheten artikel 28(8)-verklaring heeft ingediend. De veranderingen die per 1 oktober 2017 komen te gelden en voor (Unie)merkhouders relevant zijn, betreffen:

  • Afschaffing vereiste voor grafische voorstelling vatbaar

De afschaffing van het vereiste ‘voor grafische voorstelling vatbaar’ maakt het mogelijk om tekens in iedere vorm te registeren wanneer deze met algemeen beschikbare technologie kunnen worden weergegeven. Hiermee wordt het naar verwachting gemakkelijker niet-traditionele tekens zoals klanken, hologrammen of multimedia als merk te registeren, bijvoorbeeld door het indienen van een MP3 of MP4 bestand. Met deze wijziging wordt het ‘wat je ziet, is wat je krijgt’-systeem geïntroduceerd, wat als doel heeft dat informatie in het Uniemerkenregister duidelijker, toegankelijker en makkelijker doorzoekbaar wordt.

Let wel: om als merk te kunnen dienen moet een teken omschreven kunnen worden op precieze en duidelijke wijze (zoals eerder werd geformuleerd in het Sieckmann-arrest) en dient het teken onderscheidend vermogen te bezitten voor de producten en/of diensten waarvoor het teken wordt geregistreerd.

  • Introductie Uniecertificeringsmerk

Het Uniecertificeringsmerk wordt gedefinieerd als een merk “op grond waarvan de waren of diensten die door de houder van het merk zijn gecertificeerd met betrekking tot het materiaal, de wijze van vervaardiging van waren of verrichting van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of ander kenmerken, met uitzondering van de geografische herkomst, kunnen worden onderscheiden van waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd.” Oftewel: het Uniecertificeringsmerk biedt de consument de garantie dat de desbetreffende waar of dienst voldoet aan specifieke kenmerken. In de Benelux en een aantal andere lidstaten is een dergelijk garantiemerk reeds te beschermen als ‘collectief merk’, maar op EU-niveau bestond deze mogelijkheid nog niet. Er bestaat op EU-niveau overigens wel een collectief merk, maar dat heeft een andere betekenis en ziet enkel op het beschermen van gemeenschappelijke kenmerken van producten of diensten van een vereniging en was dus vaak voor houders van garantie-/ keurmerken niet nuttig of mogelijk om aan te vragen.

Om voor een Uniecertificeringsmerk in aanmerking te komen, dient de aanvrager te voldoen aan enkele (extra) voorwaarden, waaronder het vereiste dat binnen twee maanden na een Uniemerkaanvraag een reglement dient te worden ingediend, met daarin de kenmerken van de te certificeren producten of diensten, de voorwaarden voor het gebruik van het desbetreffende Uniecertificeringsmerk en de test- en toezichtsmaatregelen door de houder van het Uniecertificeringsmerk.

In de Ezine van 19 september aanstaande zal uitgebreid stil worden gestaan bij de introductie van het Uniecertificeringsmerk aangezien dit voor (potentiële) houders van keurmerken een interessante uitbreiding is van de mogelijke bescherming in de EU.

Los van bovengenoemde twee belangrijke veranderingen, is er nog een aantal procedurele veranderingen ten aanzien van bijvoorbeeld vertalingen, bewijsstukken en het inroepen van prioriteit. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en houden wij u steeds op de hoogte van de belangrijkste veranderingen.

Lees hier het originele artikel