VZW’s : 4 belangrijke wijzigingen (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 08/11/2017

1. De hervorming van de faillissementswet (wet van 11 augustus 2017).

VZW’s worden voortaan ook als onderneming gekwalificeerd, ook indien ze geen economisch doel nastreven. Dit is verantwoord omdat deze organisaties, ongeacht hun activiteiten, wegens hun vorm met rechtspersoonlijkheid een structuur vormen met soms verregaande gevolgen voor derden (bv. afgescheiden vermogen, niet-aansprakelijkheid van leden of “capital lock-in”). De vorm en de derdenwerkende gevolgen daarvan verantwoorden de toepassing van regels zoals het insolventierecht, publiciteit (zoals de KBO), hoofdelijkheid als regel van aanvullend recht of een afwijkend bewijsrecht. Deze regels veronderstellen en induceren een zekere vorm van professionalisering en zijn erop gericht om derden (zoals schuldeisers, werknemers of het publiek) te informeren en te beschermen (Memorie van Toelichting pag. 28). Dit heeft tot gevolg dat ook VZW’s het faillissement zullen kunnen aanvragen en dat de strengere regels inzake aansprakelijkheid van toepassing zijn op VZW’s.

2. De nieuwe witwaswetgeving (wet van 18 september 2017)

Ook VZW’s hebben de verplichting om informatie over hun uiteindelijke begunstigden te verkrijgen en te bewaren en deze door te geven aan de onderworpen entiteiten. Deze informatie wordt ook bewaard in een centraal register (het UBO-register), ingericht door de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën.

3. De modernisering van het vennootschapsrecht

De regels die van toepassing zijn op VZW’s worden geïntegreerd in het nieuwe Wetboek. Een VZW zal als een onderneming beschouwd worden, wat betekent dat zij handelsdaden zal mogen stellen (ontwikkeling van commerciële/economische activiteiten en realisatie van winst). Het uitkeren van winst wordt het enige onderscheid tussen een vennootschap en vereniging. Tenzij voor een belangeloos doel, kan er binnen de VZW geen winstuitkering gebeuren.

4. Onbelast bijverdienen als extra-ondersteuning voor het verenigingsleven

Werknemers die minstens vier vijfde werken, zelfstandigen en gepensioneerden komen vanaf 1 januari 2018 in aanmerking om tot € 1.000 per maand en € 6.000 per jaar onbelast bij te verdienen. De focus ligt ook op het verenigingsleven en hiervoor werd al een lijst van activiteiten opgesteld: persmededeling Kris Peeters van 23 oktober 2017.

***

De modernisering van de faillissementswet en de hervorming van het vennootschapsrecht komen aan bod tijdens volgende opleidingen:

Studienamiddag ‘De modernisering van het vennootschapsrecht’ (30/11/2017 in Groot-Bijgaarden of 13/12/2017 in Beveren)
Studienamiddag ‘Het Belgisch insolventierecht in de kering?’ (05/12/2017 in Zwijnaarde)
Studienamiddag ‘De hervormingen van het insolventierecht’ (14/12/2017 in Gent of 19/12/2017 in Beveren)