Verkoop leasingvoertuigen net voor faillissement aan derde-medeplichtige. Onmogelijkheid leasinggever om eigendoms- en revindicatierecht te laten gelden. Cassatie-arrest 19 december 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 16/01/2020

De feiten en het arrest van het hof van beroep te Brussel van 3 december 2018

In het tussenarrest van 16 april 2018 en het bestreden eindarrest stellen de appelrechters vast en oordelen zij dat:

 • de leasinggever tussen 6 april 2009 en 15 september 2009 leasingovereenkomsten sloot met ARCS met betrekking tot 7 autovoertuigen
 • de leasinggever krachtens deze overeenkomsten “eigenaar bleef van alle geleasede voertuigen”
 • ARCS in gebreke bleef de huurtermijnen te betalen en de leasinggever de ontbinding vorderde van de overeenkomst
 • ARCS op 5 december 2011 werd failliet verklaard
 • de leasinggever de teruggave van de voertuigen vorderde
 • de curator meedeelde dat de voertuigen niet konden worden aangetroffen
 • gebleken is dat ARCS de voertuigen met miskenning van het eigendomsrecht van de leasinggever had verkocht aan de LP Vilvoorde die deze in 2011 op haar beurt had doorverkocht aan D&K
 • LP Vilvoorde “zich schuldig maakte aan derde-medeplichtigheid aan contractbreuk”, namelijk de miskenning door ARCS van het vervreemdingsverbod in de leasingsovereenkomsten
 • het gevolg hiervan is dat de leasinggever zijn “eigendoms- en revindicatierecht op deze voertuigen […] niet meer kon laten gelden”

De appelrechters oordeelden dat de schade van de leasinggever bestaat in “het verlies van de prijs waaraan zij de zeven geleasede voertuigen had kunnen verkopen na ze te hebben gerevindiceerd indien LP Vilvoorde de in haar hoofde vastgestelde fout niet had begaan” en veroordeelden LP Vilvoorde tot de door hen op 62.231,39 euro geraamde verkoopwaarde van de voertuigen.

Het standpunt van het Hof van Cassatie

De derde wiens handelwijze kan worden aangemerkt als derde-medeplichtigheid aan contractbreuk is op grond van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek gehouden tot vergoeding van de door de benadeelde contractant geleden schade indien de voorwaarden daartoe vervuld zijn.

De benadeelde contractant kan aldus aanspraak maken op de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van de wanprestatie, te weten het verlies van de voordelen die hij zou hebben verkregen zonder de wanprestatie van zijn medecontractant waaraan de derde medeplichtig is.

De schade die een leasinggever lijdt bij de miskenning van het vervreemdingsverbod door de leasingnemer bestaat in het verlies van de waarde van de geleasede voertuigen ter voldoening van zijn schuldvordering op de leasingnemer.

De appelrechters die oordelen dat de schade van de leasinggever bestaat in “het verlies van de prijs waaraan zij de zeven geleasede voertuigen had kunnen verkopen na ze te hebben gerevindiceerd indien LP Vilvoorde de in haar hoofde vastgestelde fout niet had begaan” en dienvolgens LP Vilvoorde veroordelen tot de door hen op 62.231,39 euro geraamde verkoopwaarde van de voertuigen zonder het bedrag van de nog openstaande schuldvordering van de leasinggever ten opzichte van haar medecontractant met betrekking tot deze voertuigen vast te stellen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Lees hier het Cassatie-arrest van 19 december 2019

Clausules inzake eigendomsvoorbehoud en retentierecht worden besproken door de heer Eric Dursin (kamervoorzitter hof van beroep Gent) tijdens de Themadag  ‘Contractuele clausules. Een selectie van clausules die bijzondere aandacht vragen in het licht van recente wetgeving en/of rechtspraak’ (31.01.2020)

Op vrijdag 31 januari 2020 organiseren LegalNews.be en Intersentia in Gent de Themadag  ‘Contractuele clausules. Een selectie van clausules die bijzondere aandacht vragen in het licht van recente wetgeving en/of rechtspraak’ (er zijn 8 sessies, elke deelnemer volgt 2 of 4 sessies naar keuze):

Sprekers zijn:

 • Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen, UAntwerpen
 • Mr. Henri Derycke, advocaat-vennoot Derycke & Vandenberghe
 • Mr. Pierre Queritet, advocaat-vennoot PwC Legal
 • Mr. Stijn Vanbaelen, advocaat PwC Legal
 • Mr. Geert Bovy, advocaat-vennoot Baker McKenzie
 • Dr. Joost Vynckier, advocaat Baker McKenzie
 • Prof. dr. Diederik Bruloot, docent UGent
 • Dhr. Eric Dursin, kamervoorzitter hof van beroep Gent
 • Dr. Nick Portugaels, advocaat Allen & Overy, gastprofessor UAntwerpen
 • Mr. Dieter Dejonghe, advocaat-vennoot Claeys & Engels
 • Mr. Ines Vandevelde, advocaat Claeys & Engels

Meer informatie