Tegenwerpelijkheid en afdwingbaarheid van vermogensrechten aan de failliete boedel:
12 topics onder de loep (incl. boek)

Dr. Sander Baeyens (Freshfields)

Webinar op donderdag 8 juni 2023


De problematiek van de feitelijke bestuurder in het WVV :
een analyse, mede aan de hand van vijf typegevallen
(incl. boek)

Dr. Alexander Snyers (UAntwerpen)

Webinar op vrijdag 15 september 2023


Inbeslagneming en verbeurdverklaring
Ook in de ondernemingssfeer
een vaak uitgesproken straf

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 5 oktober 2023


Insolventierecht: het wetsontwerp houdende
omzetting van de Herstructureringsrichtlijn en houdende
diverse bepalingen inzake insolvabiliteit

Mr. Jürgen Egger en mr. Glenn Hansen (Deloitte Legal)

Webinar op dinsdag 19 september 2023

Rechter zal in de toekomst kunnen ingaan op een verzoek tot vereffening in een faillissementstoestand als het algemeen belang dit vereist: wetsontwerp van 30 maart 2023. (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele

Webinar ‘Tegenwerpelijkheid en afdwingbaarheid van vermogensrechten aan de failliete boedel: 12 topics onder de loep’ door dr. Sander Baeyens, advocaat Freshfields Bruckhaus Deringer, zoals steeds opgenomen in een professionele studio.

Inclusief het boek ‘Vermogensrechten en faillissement’ (Uitgave Intersentia – april 2023 ter waarde van € 150).

Op 8 juni 2023 live (15.00-17.00 uur), nadien on demand aangeboden.

Klik hier voor meer informatie over deze opleiding

Het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 en houdende diverse bepalingen inzake insolvabiliteit werd op 30 maart 2023 ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het is de bedoeling dat de wet in werking zou treden op 1 september 2023.

In het wetsontwerp wordt voorzien dat de rechter al dan niet kan ingaan op een verzoek tot vereffening in een faillissementstoestand als het algemeen belang dit vereist (inz. om het sanctie-aspect al dan niet te handhaven of om een aansprakelijkheidsvordering mogelijk te maken).

Artikel 261

In artikel 2:74 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingevoegd bij de wet van 23 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden “In geval van mededeling door de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden kan de rechtbank” vervangen door de woorden “De rechtbank kan”; 2° in paragraaf 1, wordt het derde lid opgeheven; 3° in paragraaf 3, worden de woorden “en indien de voorzitter van de rechtbank van oordeel is dat het dossier verder behandeld moet worden, verzoekt de voorzitter van de rechtbank de griffier om de vennootschap op te roepen” vervangen door de woorden “roept de griffier de vennootschap op”.

(Toelichting in het wetsontwerp)

Dit artikel, dat artikel 2:74 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wijzigt, ruimt bepaalde hinderpalen voor de vereffening onder gerechtelijke supervisie uit de weg. De wijzigingen in kwestie schrappen de vrijwel nooit gebruikte mogelijkheid van een terugverwijzing voor heronderzoek van een vordering tot vereffening door de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden, alsook een controle verricht door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot het verloop van de procedure. Die complicaties bewezen des te minder hun nut daar zij niet opgenomen zijn in de overeenkomstige bepalingen die van toepassing zijn op de verenigingen en stichtingen.

Artikel 262

In titel 8, hoofdstuk 1, afdeling 1, onderafdeling 4, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 23 maart 2019, wordt een artikel 2:74/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 2:74/1. De rechtbank waarbij de zaak aanhangig is gemaakt op aangifte van de schuldenaar of op verzoek tot faillietverklaring en die overeenkomstig artikel XX.100 van het Wetboek van economisch recht oordeelt dat de vennootschap zich in staat van faillissement bevindt, kan beslissen het faillissement niet uit te spreken, maar de vennootschap te ontbinden.”

(Toelichting in het wetsontwerp)

Dit nieuwe artikel 2:74/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen weerspiegelt de procedure uit artikel XX.100 van het Wetboek van economisch recht. Het voegt een grond van gerechtelijke ontbinding toe en voorziet in dat zeer specifieke geval in een ontbinding en afsluiting van de vereffening. Het is noodzakelijk te bepalen dat de rechtbank de sluiting vaststelt, niet van de vereffening uit faillissement zelf vermits er geen eigenlijk faillissement is geweest, maar enkel een aanzet van faillissementsprocedure. Daaraan wordt een einde gesteld, en het insolventieregister en dientengevolge ook de Kruispuntbank van Ondernemingen kunnen in de gepaste meldingen voorzien.

Artikel 263

Artikel 2:113, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 23 maart 2019 en gewijzigd bij de wet van 28 april 2020, wordt aangevuld met een lid, luidende: “De rechtbank beveelt de onmiddellijke sluiting van de vereffening in de gevallen bedoeld in artikel XX.100 van het Wetboek van economisch recht.”

(Toelichting in het wetsontwerp)

Dit artikel, dat artikel 2:113 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wijzigt, organiseert de gerechtelijke ontbinding die het gevolg is van de beslissingen genomen door de ondernemingsrechtbank in geval van dagvaarding tot faillietverklaring of in geval van aangifte van faillissement van een vereniging.

Artikel 264

Artikel 2:114, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 23 maart 2019 en gewijzigd bij de wet van 28 april 2020, wordt aangevuld met een lid, luidende: “De rechtbank beveelt de onmiddellijke sluiting van de vereffening in de gevallen bedoeld in artikel XX.100 van het Wetboek van economisch recht.”

(Toelichting in het wetsontwerp)

Dit artikel, dat artikel 2:114 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wijzigt, organiseert de gerechtelijke ontbinding die het gevolg is van de beslissingen genomen door de ondernemingsrechtbank in geval van dagvaarding tot faillietverklaring of in geval van aangifte van faillissement van een stichting.

Lees hier het op 30 maart 2023 ingediend wetsontwerp

» Bekijk alle artikels: Insolventie & Faillissement

Vacatures

Senior Legal Manager – M&A

Tax Counsel

Legal Advisor