Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024


Dagelijks bestuur in de vennootschap:
een analyse aan de hand van 18 praktijkvragen

Mr. Vanessa Ramon en mr. Julie Hoflack (Crivits & Persyn)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Faillissementsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Mr. Ilse van de Mierop en mr. Charlotte Sas (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 6 december 2024

Rechter zal vanaf 1 september 2023 kunnen ingaan op een verzoek tot vereffening in een faillissementstoestand als het algemeen belang dit vereist: wet van 7 juni 2023 in het Staatsblad van 7 juli 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele

Webinar ‘Insolventierecht: de wet van 7 juni 2023 houdende omzetting van de Herstructureringsrichtlijn en houdende diverse bepalingen inzake insolvabiliteit

  • Sprekers: mr. Jürgen Egger en mr. Glenn Hansen (Deloitte Legal)
  • 19 september 2023 live (12.30-14.30 uur), nadien on demand aangeboden

Klik hier voor meer informatie over deze opleiding

De wet van 7 juni 2023 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 en houdende diverse bepalingen inzake insolvabiliteit werd op 7 juli 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en de wet treedt in werking op 1 september 2023.

In de wet wordt voorzien dat de rechter al dan niet kan ingaan op een verzoek tot vereffening in een faillissementstoestand als het algemeen belang dit vereist (inz. om het sanctie-aspect al dan niet te handhaven of om een aansprakelijkheidsvordering mogelijk te maken).

Artikel 266

In artikel 2:74 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingevoegd bij de wet van 23 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden “In geval van mededeling door de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden kan de rechtbank” vervangen door de woorden “De rechtbank kan”; 2° in paragraaf 1, wordt het derde lid opgeheven; 3° in paragraaf 3, worden de woorden “en indien de voorzitter van de rechtbank van oordeel is dat het dossier verder behandeld moet worden, verzoekt de voorzitter van de rechtbank de griffier om de vennootschap op te roepen” vervangen door de woorden “roept de griffier de vennootschap op”.

(Toelichting in het wetsontwerp – oorspronkelijk artikel 261)

Dit artikel, dat artikel 2:74 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wijzigt, ruimt bepaalde hinderpalen voor de vereffening onder gerechtelijke supervisie uit de weg. De wijzigingen in kwestie schrappen de vrijwel nooit gebruikte mogelijkheid van een terugverwijzing voor heronderzoek van een vordering tot vereffening door de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden, alsook een controle verricht door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot het verloop van de procedure. Die complicaties bewezen des te minder hun nut daar zij niet opgenomen zijn in de overeenkomstige bepalingen die van toepassing zijn op de verenigingen en stichtingen.

Artikel 267

In titel 8, hoofdstuk 1, afdeling 1, onderafdeling 4, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 23 maart 2019, wordt een artikel 2:74/1 ingevoegd, luidende:

“Art. 2:74/1. De rechtbank waarbij de zaak aanhangig is gemaakt op aangifte van de schuldenaar of op verzoek tot faillietverklaring en die overeenkomstig artikel XX.100 van het Wetboek van economisch recht oordeelt dat de vennootschap zich in staat van faillissement bevindt, kan beslissen het faillissement niet uit te spreken, maar de vennootschap te ontbinden.”

(Toelichting in het wetsontwerp – oorspronkelijk artikel 262)

Dit nieuwe artikel 2:74/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen weerspiegelt de procedure uit artikel XX.100 van het Wetboek van economisch recht. Het voegt een grond van gerechtelijke ontbinding toe en voorziet in dat zeer specifieke geval in een ontbinding en afsluiting van de vereffening. Het is noodzakelijk te bepalen dat de rechtbank de sluiting vaststelt, niet van de vereffening uit faillissement zelf vermits er geen eigenlijk faillissement is geweest, maar enkel een aanzet van faillissementsprocedure. Daaraan wordt een einde gesteld, en het insolventieregister en dientengevolge ook de Kruispuntbank van Ondernemingen kunnen in de gepaste meldingen voorzien.

Artikel 268

Artikel 2:113, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 23 maart 2019 en gewijzigd bij de wet van 28 april 2020, wordt aangevuld met een lid, luidende: “De rechtbank beveelt de onmiddellijke sluiting van de vereffening in de gevallen bedoeld in artikel XX.100 van het Wetboek van economisch recht.”

(Toelichting in het wetsontwerp – oorspronkelijk artikel 263)

Dit artikel, dat artikel 2:113 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wijzigt, organiseert de gerechtelijke ontbinding die het gevolg is van de beslissingen genomen door de ondernemingsrechtbank in geval van dagvaarding tot faillietverklaring of in geval van aangifte van faillissement van een vereniging.

Artikel 269

Artikel 2:114, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 23 maart 2019 en gewijzigd bij de wet van 28 april 2020, wordt aangevuld met een lid, luidende: “De rechtbank beveelt de onmiddellijke sluiting van de vereffening in de gevallen bedoeld in artikel XX.100 van het Wetboek van economisch recht.”

(Toelichting in het wetsontwerp – oorspronkelijk artikel 264)

Dit artikel, dat artikel 2:114 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wijzigt, organiseert de gerechtelijke ontbinding die het gevolg is van de beslissingen genomen door de ondernemingsrechtbank in geval van dagvaarding tot faillietverklaring of in geval van aangifte van faillissement van een stichting.

Lees hier de volledige fiche van het wetsontwerp

» Bekijk alle artikels: Insolventie & Faillissement