Niet voor beslag vatbare goederen: hoorzitting over wetsvoorstel op 20 april 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 21/04/2021

Het wetsvoorstel beoogt een aanpassing van de lijst van tegen beslag beschermde goederen.

Verouderde opsomming aangepast aan de moderne noden

Artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek bevat een lijst van goederen die niet in beslag kunnen worden genomen. Deze bepaling is niet geheel aangepast aan het huidige tijdperk. Enerzijds vermeldt de lijst wel zaken zoals “een koe, of twaalf schapen of geiten …”, maar anderzijds ontbreken verschillende goederen die in onze huidige samenleving vrijwel als onmisbaar worden beschouwd.

Aanvankelijk werd voorgesteld om “een radiotoestel, een televisietoestel, een telefoon, een computer, een printer, en alle benodigdheden voor internetverbinding” op te nemen in de lijst.

Deze opsomming brengt echter onduidelijkheden met zich mee: vallen laptops, mobiele telefoons, tablets, smart-tv’s… onder deze opsomming, gaat het om een toestel per gezin of een toestel per gezinslid, leidt deze opsomming niet tot het creëren van een grote immuniteit voor de schuldenaar als de waarde van die goederen niet begrensd is?
Daarom wordt gekozen voor een nieuwe formulering die bovenstaande onduidelijkheden wegneemt. Er wordt een nieuw punt 2° ingevoegd dat spreekt van toestellen en benodigdheden voor toegang tot internetverbinding tot een waarde van 500 euro op het tijdstip van het beslag per gezinslid en naar keuze van de beslagene. Onder deze definitie vallen dus onder meer laptops, mobiele telefoons, tablets en smart-tv’s en –radio’s. Als gezinslid dient te worden beschouwd eenieder die onder hetzelfde dak woont als de beslagene. Om te vermijden dat een discriminatie zou ontstaan tussen een beslagene die een televisie- of radiotoestel bezit waarmee geen internetverbinding kan worden gemaakt en een beslagene die wel een smart-tv of –radio bezit, worden de woorden “één televisietoestel en één radiotoestel” opgenomen in de opsomming van het eerste punt.

Ook goederen met emotionele waarde beschermd

Ook de bepaling met betrekking tot de goederen die een emotionele waarde hebben voor de beslagene wordt geherformuleerd. De nieuwe formulering maakt duidelijk dat het om meerdere goederen kan gaan zolang de totale waarde op het ogenblik van het beslag op die goederen niet hoger ligt dan 400 euro. In de formulering wordt ook uitdrukkelijk vermeld dat beslagene de goederen zelf kan kiezen.

Termijn wordt verlengd om verzet te doen met betrekking tot de onbeslagbare goederen

Voor betwistingen in verband met de toepassing van de regeling inzake onbeslagbare goederen als bedoeld in artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek bestaat er een vereenvoudigde procedure.

De beslagrechter beslist hierbij op grond van het proces-verbaal van beslaglegging, waarin de opmerkingen van de beslagene werden opgenomen. De beslagene moet die opmerkingen, op straffe van verval, aan de gerechtsdeurwaarder meedelen, hetzij op tijdstip van het beslag, hetzij binnen vijf dagen na de betekening van de eerste akte van het beslag. Die laatste termijn is zeer kort, vooral als men er rekening mee houdt dat de beslagene in vele gevallen niet (geheel) op de hoogte is van de regeling inzake de beslagbare goederen (het exploot van beslag vermeldt bijvoorbeeld wel de procedureregels vervat in artikel 1408, § 3, maar niet de lijst van onbeslagbare goederen zelf).

Hij moet bijgevolg eerst te weten komen waar en hoe hij zich kan informeren. Voor mensen die het sociaal moeilijk hebben is dit doorgaans een zware klus. Om die reden wordt voorgesteld om de termijn waarbinnen de beslagene zijn opmerkingen kan mededelen te verlengen tot vijftien dagen.

Lees hier het wetsvoorstel