Lockdown 2.0. De druppel teveel? Overzicht wettelijke instrumenten ter bescherming van de continuïteit van ondernemingen andere dan steunmaatregelen (Reyns Advocaten)

Auteur: Nils Verschaeren (Reyns Advocaten)

Publicatiedatum: 22/10/2020

Het nieuw Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID–19 te beperken (B.S. 18 oktober 2020) voert opnieuw een lockdown-scenario in. Voor de ene sector zijn de gevolgen zwaarder dan voor de andere.

Desondanks steunmaatregelen, die helaas vaker niet dan wel uitblinken in “maatwerk” (en zelfs ronduit discriminatoir lijken te zijn : bijvoorbeeld ten opzichte van onze zeer zwaar getroffen zuivere cateringbedrijven), stellen we vast dat heel veel ondernemingen, ook buiten de horeca-sector, stilaan het water aan de lippen krijgen.

Ondernemingen belanden in moeilijkheden die met zekerheid de continuïteit bedreigen.

De wetgever stelt reeds lang een uitgebreid pakket aan wettelijke instrumenten ter beschikking aan ondernemingen wiens continuïteit bedreigd is. Bij gebreke aan een nieuw tijdelijk algemeen “moratorium” op faillissementen, zal het komende weken/ maanden voor veel ondernemingen die zich in hun continuïteit bedreigd weten een harde noodzaak worden om beroep te doen op die wettelijke beschermingsmechanismen.

Het is dan ook nu des te belangrijker om te onderstrepen dat er een waaier aan mogelijkheden bestaat die toelaat aan ondernemingen, vertrekkende van hun specifieke eigenschappen, een reorganisatietraject op maat uit te stippelen  :

Minnelijk akkoord

Soms houdt een reorganisatie ter verhelping van de moeilijkheden niet meer in dan het sluiten van een goed en evenwichtig akkoord met enkele schuldeisers.
Ons team levert de nodige steun en input bij de inhoud van een akkoord én bij het onderhandelen en sluiten van de overeenkomst.
Een minnelijk akkoord kan gefaciliteerd worden via de rechtbank maar dat is niet verplicht.

Collectief akkoord

Soms zijn de moeilijkheden niet op te lossen door het afsluiten van overeenkomsten met slechts enkele schuldeisers. In die situatie is het beter om alle schuldeisers bij de reorganisatie te betrekken.
We doen het nodige om een collectief akkoord af te sluiten tussen uw onderneming en al haar schuldeisers via tussenkomst van de rechtbank.

Overdracht onder gerechtelijk gezag

Soms zijn de moeilijkheden van ondernemingen te groot en niet meer geheel op te lossen. In dat geval bestaat toch de mogelijkheid om de onderneming of bepaalde activa geheel of ten dele uit de onderneming in moeilijkheden te halen en over te dragen aan een nieuwe entiteit.
De gezonde delen worden op die manier gered van het faillissement en wat waardevol is blijft op die manier behouden.

Faillissement

Tijdelijke moeilijkheden kunnen structureel worden en zelfs leiden tot het einde van de onderneming. Als ondernemer is het zeer belangrijk dat u correct kunt inschatten wat een faillissement van uw onderneming in moeilijkheden exact betekent.

Lees hier het originele artikel

Jurist(e)