Inbeslagneming en verbeurdverklaring
Ook in de ondernemingssfeer
een vaak uitgesproken straf

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 5 oktober 2023


Insolventierecht: het wetsontwerp houdende
omzetting van de Herstructureringsrichtlijn en houdende
diverse bepalingen inzake insolvabiliteit

Mr. Jürgen Egger en mr. Glenn Hansen (Deloitte Legal)

Webinar op dinsdag 19 september 2023


De problematiek van de feitelijke bestuurder in het WVV :
een analyse, mede aan de hand van vijf typegevallen
(incl. boek)

Dr. Alexander Snyers (UAntwerpen)

Webinar op vrijdag 15 september 2023


Tegenwerpelijkheid en afdwingbaarheid van vermogensrechten aan de failliete boedel:
12 topics onder de loep (incl. boek)

Dr. Sander Baeyens (Freshfields)

Webinar op donderdag 8 juni 2023

Het reorganisatieplan: een tweede kans (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

In een procedure van gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord maakt de schuldenaar een reorganisatieplan op waarover de schuldeisers zullen stemmen. Zelfs als het plan door de wettelijk vereiste meerderheid van schuldeisers wordt goedgekeurd, heeft de rechtbank evenwel steeds het laatste woord. Enkel de homologatie van het reorganisatieplan door de rechtbank maakt het plan namelijk bindend voor alle schuldeisers in de opschorting. De rechter kan de homologatie maar in beperkte gevallen weigeren, namelijk wanneer de wettelijke formaliteiten niet zijn nageleefd of wanneer er sprake is van een schending van de openbare orde.

Als een reorganisatieplan niet voldoet aan de voorwaarden om gehomologeerd te worden, voorziet de wet in de mogelijkheid om de schuldenaar een “tweede kans” te gunnen. De rechtbank kan de schuldenaar namelijk toestaan zijn reorganisatieplan aan te passen, zodat het wél voldoet aan de pleegvormen en/of de openbare orde. De rechtbank zal dan, na goedkeuring door de schuldeisers, opnieuw oordelen over de homologatie van het reorganisatieplan.

In een recent arrest van 9 februari 2023 spreekt het Hof van Cassatie zich uit over deze tweede kans van de schuldenaar. Concreet had de schuldenaar een “aangepast” reorganisatieplan neergelegd dat echter quasi identiek was aan eerste reorganisatieplan, waarna de homologatie geweigerd werd. Het Hof herhaalt dat de rechtbank nooit verplicht is om de schuldenaar een tweede kans te bieden om een aangepast reorganisatieplan voor te leggen aan de schuldeisers. Bovendien kan de rechter die een tweede kans verleent de homologatie nog steeds weigeren indien het plan niet of onvoldoende is aangepast. Een gewaarschuwd schuldenaar is er met andere woorden twee waard; je krijgt maar één keer een tweede kans.

Bron: Crivits & Persyn

» Bekijk alle artikels: Insolventie & Faillissement

Vacatures

Senior Legal Manager – M&A

Tax Counsel

Legal Advisor