Gefailleerde: dien tijdig een verzoek tot kwijtschelding in (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Publicatiedatum: 25/02/2020

Met de wijziging van de insolventiewet in 2018 opteerde de wetgever ervoor om het principe van de fresh start na faillissement maximaal door te voeren. Het uitgangspunt is dan ook dat een gefailleerde natuurlijke persoon ten aanzien van zijn schuldeisers bevrijd wordt van de restschulden. Deze kwijtschelding wordt echter enkel toegekend door de rechtbank op verzoek van de gefailleerde, waarbij de wet voorschrijft dat dergelijk verzoek moet neergelegd worden uiterlijk drie maanden na de bekendmaking van het faillissementsvonnis.

Het hof van beroep Gent oordeelde in een recent arrest dat deze termijn geldt als een vervaltermijn. Dit heeft ernstige gevolgen voor de gefailleerde die nalaat de termijn te respecteren. Zijn recht om kwijtschelding te vragen komt immers onherroepelijk te vervallen.

De collectieve schuldenregeling biedt evenmin een oplossing vermits in dit kader nimmer kwijtschelding kan worden verleend voor restschulden voortvloeiend uit een faillissement.

Men heeft er dus belang bij de tijdige indiening van een verzoek tot kwijtschelding stipt op te volgen. (arrest van het Hof van Beroep Gent 6 mei 2019)

Lees hier het originele artikel