Tegenwerpelijkheid en afdwingbaarheid van vermogensrechten
aan de failliete boedel:
12 topics onder de loep

Webinar op 8 juni 2023

Inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken

Webinar op 11 mei 2023

Zekerheden anno 2023

Webinar on demand

Voordeelpakket
‘Beslag, borgstelling en zekerheden’

 4 webinars on demand

Insolventie in een internationale context

Webinar on demand

Insolventierecht en de raaklijnen met het strafrecht

Webinar on demand

Faillissement en misdrijf van niet-tijdige aangifte. Schuldigverklaring en de vereiste dat ook het bijzonder opzet wordt gemotiveerd. Cassatie-arrest van 15 maart 2022 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Reden voor Cassatie

Het hof van beroep te Antwerpen verklaart de eiser schuldig aan het hebben verzuimd om tijdig aangifte te doen van het faillissement, maar motiveert op geen enkele wijze dat dit verzuim gebeurde met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen. Schuldigverklaring aan dit misdrijf noodzaakt nochtans dat niet enkel de materiële bestanddelen ervan, maar ook het bijzonder opzet wordt gemotiveerd.

De visie van het Hof van Cassatie

Artikel 489bis, 4°, Strafwetboek bestraft de personen bedoeld in artikel 489 van dat wetboek die, met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen, hebben verzuimd binnen de bij artikel 9 Faillissementswet, thans artikel XX.102 Wetboek economisch recht, bepaalde termijn aangifte te doen van het faillissement.

De rechter kan het bijzonder opzet om de faillietverklaring uit te stellen afleiden uit het feit dat een bestuurder, door de niet-aangifte van het faillissement van de vennootschap, de schulden van die vennootschap laat oplopen terwijl er geen hoop bestaat op een verbetering van haar financiële toestand.

De beslissing van de rechter moet in zijn geheel worden gelezen en de redenen ervan dienen de ene door de andere te worden uitgelegd. Zodoende kunnen redenen die de rechter vermeldt ter ondersteuning van een bepaalde beslissing, ook de voornaamste redenen voor een andere beslissing uitmaken.

Lees hier het Cassatie-arrest van 15 maart 2022