De gerechtelijke reorganisatie als bescherming tijdens (en na) de coronacrisis (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Publicatiedatum: 03/04/2020

Nu de omvang van de coronacrisis stilaan duidelijk wordt, bestaat er geen twijfel over dat ook de Belgische economie (en ver daarbuiten) ongeziene klappen zal krijgen. Zo goed als alle ondernemingen in ons land worden of zullen, in meer of mindere mate, geaffecteerd worden door de strenge maatregelen die de overheid noodgedwongen moet opleggen. Het spreekt voor zich dat de sectoren die worden geconfronteerd met een verplichte sluiting, het hardst worden getroffen. Ook voor de ondernemingen daarbuiten zullen de nefaste gevolgen echter drastisch merkbaar zijn.

De overheid introduceerde intussen verschillende steunmaatregelen, die de onmiddellijke impact voor de ondernemingen moeten beperken of verzachten, waaronder (niet-limitatief) het uitkeren van hinderpremies, de versoepeling van het mechanisme van tijdelijke werkloosheid en het toekennen van betalingsuitstel voor diverse overheidsschulden.

De verwachting is dat deze ondersteunende maatregelen voor diverse ondernemingen (die in normale omstandigheden nochtans rendabel zijn) evenwel niet zullen volstaan of hun doel helaas zullen voorbij schieten. Dit hoeft evenwel niet per definitie het einde van deze ondernemingen te betekenen. Voor hen kan één van de insolventieprocedures zoals voorzien in Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht mogelijk een oplossing bieden. De regering kondigde aan na te denken over de aanpassingen van het insolventierecht (bijvoorbeeld door middel van uitstel van faillietverklaring). Wij volgen eventuele initiatieven in dit verband uiteraard nauwgezet op, maar vestigen graag alvast uw aandacht op de bestaande procedure van gerechtelijke reorganisatie. Deze procedure strekt in essentie immers tot het behouden van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de activa of van de activiteiten van de onderneming.

Kenmerkend voor de procedure van gerechtelijke reorganisatie is dat deze laagdrempelig is. In het vakjargon spreekt men ook wel van een “openportaalbenadering”. De procedure staat open voor alle ondernemingen van wie de continuïteit onmiddellijk of op termijn bedreigd is en kan zelfs nog worden toegepast wanneer de voorwaarden voor het faillissement zouden zijn vervuld. Daarnaast is het zo dat, van zodra de procedure wordt geopend (en zekere mate zelfs vanaf de neerlegging van het verzoekschrift), de onderneming van een zgn. opschorting wordt toegekend. Gedurende de periode van opschorting kan de onderneming bescherming genieten tegen haar schuldeisers en wordt ook de verplichting tot aangifte van faillissement opgeschort. De gerechtelijke reorganisatie biedt aldus de mogelijkheid om ondernemingen, weliswaar tijdelijk, de nodige ademruimte te geven en bijvoorbeeld een akkoord met bepaalde of alle schuldeisers van de onderneming te benaarstigen met het oog op een in de tijd gespreide terugbetaling en/of schuldvermindering.

Lees hier het originele artikel