Zekerheden: een update
aan de hand van wetgeving en rechtspraak

Mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel (Hogan Lovells)

Webinar op vrijdag 8 november 2024


Faillissementsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Mr. Ilse van de Mierop en mr. Charlotte Sas (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 6 december 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024

Consignatie van activa die ontstaan na de sluiting van het faillissement van een onderneming: KB gepubliceerd (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 6 mei 2024 is het KB van 23 april 2024 houdende uitvoering van artikelen XX.135, § 6, en XX.172, vierde lid, van het wetboek van economisch recht in het Staatsblad gepubliceerd.

Ingevolge de aanneming van boek XX van het Wetboek van economisch recht, maar ook ingevolge de omzetting van de herstructureringsrichtlijn door de wet van 7 juni 2023 was een aanpassing van het consignatiesysteem waarin het KB van 25 mei 1999 tot uitvoering van de artikelen 73 en 83 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 voorziet, noodzakelijk.

De gelegenheid werd tevens aangegrepen om de samenhang te verzekeren met de laatste wijzigingen in de regelgeving van de Deposito- en Consignatiekas.

Art. 1.

(Verslag aan de Koning: Na de sluiting van een faillissement kunnen nog nieuwe activa opduiken. Dit eerst artikel regelt het lot van deze activa. Activa andere dan geldsommen moeten daarentegen worden gerealiseerd door een door de ondernemingsrechtbank benoemde ad hoc curator. Activa in vreemde valuta’s worden omgezet in euro’s en door de consignatiegever overgemaakt naar de Deposito- en Consignatiekas zonder dat een ad hoc curator hoeft te worden aangesteld)

De activa, die uit geldsommen bestaan en tevoorschijn komen na het vonnis waarbij overeenkomstig artikel XX.135, § 1, de sluiting van het faillissement wegens ontoereikend actief wordt uitgesproken of overeenkomstig artikel XX.171 de sluiting van het faillissement wordt uitgesproken ten aanzien van een gefailleerde natuurlijk persoon aan wie de kwijtschelding volledig of gedeeltelijk werd geweigerd, of ten aanzien van een gefailleerde rechtspersoon, worden in deposito geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas. Activa die bestaan uit bedragen in vreemde valuta worden door de consignatiegever vóór de consignatie omgezet in euro.

Alle andere activa dan die waarnaar in het eerste lid wordt verwezen, moeten, op verzoek van iedere belanghebbende, worden gerealiseerd door een curator ad hoc, benoemd door de ondernemingsrechtbank. De kosten van de realisatie en het honorarium van de ad hoc curator, begroot door de ondernemingsrechtbank, worden afgetrokken van de opbrengst van de realisatie. Het saldo zal worden geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas.

De consignatie bedoeld in de eerste en tweede lid wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wet van 11 juli 2018 betreffende de Deposito- en Consignatiekas en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Art. 2.

(Verslag aan de Koning: Op grond van dit artikel kan de ondernemingsrechtbank een voorafname toestaan op de bedragen die na de sluiting van het faillissement ten gunste van een schuldeiser van de gefailleerde zijn gestort, tot het bedrag dat hem nog verschuldigd is op de dag van de afsluiting van het faillissement. Het doel van dit artikel is om een ontevreden schuldeiser na de sluiting van het faillissement in de gelegenheid te stellen zijn schuldvordering aan te zuiveren.

Er is een termijn van zestig kalenderdagen ingelast om de Deposito- en Consignatiekas voldoende tijd te geven om de betaling uit te voeren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat aanvragen die op dezelfde datum zijn ingediend maar op verschillende data door de Deposito- en Consignatiekas zijn ontvangen, worden verwerkt.)

Wanneer er sprake is van activa in de zin van artikel 1, kan elke persoon die een schuldvordering heeft ten aanzien van de failliet verklaarde natuurlijke persoon of rechtspersoon, de ondernemingsrechtbank verzoeken om een inhouding op deze bedragen, ten belope van het bedrag van zijn vordering op de dag van de sluiting van het faillissement.

De inhoudingen worden verwerkt door de Deposito- en Consignatiekas, afhankelijk van de datum van de aanvraag ingediend bij de Deposito- en Consignatiekas.

Het in het tweede lid bedoelde aanvraag gaat vergezeld van de door de ondernemingsrechtbank verleende machtiging tot inhouding.

In geval van onvoldoende activa en bij samenloop van verschillende schuldeisers, die op dezelfde datum hun aanspraken doen gelden op de geconsigneerde fondsen, dient er een evenredige verdeling plaats te vinden.

De Deposito- en Consignatiekas beschikt over een termijn van zestig dagen om de aanvragen tot inhouding te verwerken.

Art. 3.

(Verslag aan de Koning: Het betreft een herneming van artikel 3 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot uitvoering van de artikelen 73 en 83 van de faillissementswet van 8 augustus 1997. Het zijn de maatregelen van openbaarmaking van de geconsigneerde goederen zodat elke ontevreden schuldeiser zijn rechten kan doen gelden.

De gegevens vermeld in dit artikel zijn aangepast om in overeenstemming te zijn met de gegevens die beschikbaar zijn in de elektronische applicatie van de Deposito- en Consignatiekas.
De lijst wordt niet langer naar de griffie van de verschillende ondernemingsrechtbanken gestuurd, omdat ze rechtstreeks beschikbaar en toegankelijk is in het Belgisch Staatsblad)

Jaarlijks maakt de Deposito- en Consignatiekas een lijst bekend in het Belgisch Staatsblad van de bedragen die overeenkomstig artikel 1, zijn overgedragen, voor de periode van 1 januari tot en met 31 december van het jaar dat aan de publicatie voorafgaat. De lijst vermeldt de naam of de benaming, het ondernemingsnummer, het dossiernummer van de Deposito- en Consignatiekas, de datum van de consignatie, en het beschikbare bedrag op 31 december.

Elke belanghebbende die erom verzoekt, kan de lijst kosteloos raadplegen op de griffie van de ondernemingsrechtbank en kan op eenvoudig verzoek op eigen kosten een volledig of gedeeltelijk afschrift laten afgeven door de griffie.

Art. 4.

(Verslag aan de Koning: Dit artikel behoeft geen bijzondere commentaar)

Het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot uitvoering van de artikelen 73 en 83 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 wordt opgeheven.

» Bekijk alle artikels: Insolventie & Faillissement