Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Faillissementsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Mr. Ilse van de Mierop en mr. Charlotte Sas (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 6 december 2024


Zekerheden: een update
aan de hand van wetgeving en rechtspraak

Mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel (Hogan Lovells)

Webinar op vrijdag 8 november 2024

Collectieve schuldenregelingen. KB van 11 oktober 2023 houdende de werking van het centraal register in het Staatsblad van 26 oktober 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

De krachtlijnen van het KB

De toegang tot het register omvat:

  1. een recht tot raadplegen voor de personen vermeld in bijlage 2 gevoegd bij het KB, alsook de derden die hen beroepsmatig rechtsbijstand verlenen, de wettelijke vertegenwoordiger of de gerechtelijk mandataris, en ten aanzien van de gegevens en stukken bepaald in die bijlagen
  2. een schrijfrecht, met inbegrip van het plaatsen van een handtekening, voor de personen vermeld in bijlage 4 gevoegd bij het KB, alsook de derden die hen beroepsmatig rechtsbijstand verlenen, de wettelijke vertegenwoordiger of de gerechtelijk mandataris, en ten aanzien van de gegevens en stukken bepaald in die bijlagen
  3. alle communicatie ingevolge de toegangsrechten bepaald in 1° en 2° die via het register verloopt.

De personen die een persoonlijke zekerheid hebben gesteld, de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de verzoeker of de schuldenaar van de verzoeker hebben toegang tot het register, alsook de derden die hen beroepsmatig rechtsbijstand verlenen, de wettelijke vertegenwoordiger of de gerechtelijk mandataris..

Alle communicatie via het register en de uitoefening van de rechten van toegang geschieden via het register dat door de beheerder ter beschikking wordt gesteld en waarbij toepassing wordt gemaakt van informaticatechnieken met een passend beveiligingsniveau.

De verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot het register maakt gebruik van wel omschreven informaticatechnieken. Het register voorziet in een strikt en adequaat gebruikers- en toegangsbeheer dat toelaat gebruikers te identificeren, te authentiseren en hun relevante kenmerken of hoedanigheden, mandaten en toegangsmachtigingen te controleren en beheren. Een adequaat gebruikers- en toegangsbeheer houdt in dat de verantwoordelijke voor de verwerking veiligheidsmaatregelen, zoals minimale systeemvereisten, identificatie- en authenticatiemethodes, kan opleggen waaraan gebruikers moeten voldoen om toegang te krijgen tot het register. Het gebruikers- en toegangsbeheer houdt ook in dat de verantwoordelijke voor de verwerking de toegang kan weigeren wanneer er aanwijzingen zijn van een veiligheidsrisico en dit zolang dit risico aanwezig is.

De beheerder werkt samen met zijn functionaris voor gegevensbescherming aan de analyse van bestaande en nieuwe risico’s in verband met de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De datum van de uitgeoefende rechten en communicatie bepaald in de artikelen 1 en 2 is gelijk aan de datum van het tijdstip vastgesteld door het register.

In geval van een disfunctioneren van het register kunnen de rechten tot raadpleging en schrijfrechten onder de vorm van inzage, mededelingen, neerleggingen en aangifte uitgeoefend worden bij de schuldbemiddelaar of de griffier. In geval van een disfunctioneren van het register wordt een systeemfout gemeld aan degene die toegang wilde nemen. De tijdstippen waarop systeemfouten verhinderen dat er toegang wordt genomen, worden geregistreerd.

Telkens wanneer een raadpleging of een schrijfrecht werd uitgeoefend via het register, kan de schuldenaar een bericht met een aantal in het KB duidelijk omschreven vermeldingen in het register raadplegen.

De personen, overheden en instellingen die een toegangsrecht tot het register hebben, nemen alle nodige technische en organisatorische maatregelen om, onder hun exclusieve verantwoordelijkheid, te bepaalde waarborgen te voorzien.

Het KB treedt op 2 november 2023 in werking

Lees het KB van 11 oktober 2023

 

» Bekijk alle artikels: Insolventie & Faillissement