Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

Verkopen via een online platform? Opgelet, de fiscus kijkt mee! (Everest Advocaten)

Auteur: Everest Advocaten

De verovering van onze economie door digitale platformen zorgt voor een nieuwe afzetmarkt voor heel wat inventieve ondernemers. De inkomsten die voortkomen uit de verkoop op een digitaal platform waren tot voor kort niet erg transparant, moeizaam te achterhalen, zodat de kans op ontduiking van aangifte van inkomsten vaak speelde. Deze problematiek werd door de Europese wetgever verholpen met de introductie van de nieuwe DAC-7-richtlijn. 

Dit blogbericht gaat dieper in op de impact van de DAC-7 richtlijn op de verkopers van goederen en diensten via een digitaal platform.

Onlineverkoper weze gewaarschuwd, de fiscus kijkt sinds kort mee!

De verovering van onze economie door digitale platformen, zoals bijvoorbeeld bol.com, Amazon en tweedehands.be zorgt voor een nieuwe afzetmarkt voor heel wat inventieve ondernemers.

De inkomsten die voortkomen uit de verkoop op een digitaal platform waren tot voor kort niet erg transparant, moeizaam te achterhalen, zodat de kans op ontduiking van aangifte van inkomsten vaak speelde. Vanzelfsprekend was een gebrek aan informatie over belastbare inkomsten een doorn in het oog van zowat elke belastingdienst in Europa.

Deze bekommernis werd dan ook door de Europese wetgever verholpen met de introductie van de nieuwe DAC-7 – richtlijn.[1] Deze richtlijn bevat onder meer een rapportageverplichting voor de digitale platformexploitanten én voorziet in een automatische gegevensuitwisseling tussen verschillende belastingadministraties.

Dit blogbericht gaat dieper in op de impact van de DAC-7 richtlijn op de verkopers van goederen en diensten via een digitaal platform. Onlineverkoper weze gewaarschuwd, de fiscus kijkt sinds kort mee!

DE RAPPORTAGE VERPLICHTING VOOR DIGITALE PLATFORMEN VANAF 1 JANUARI 2023

Sinds 1 januari 2023 zijn platformexploitanten (bijvoorbeeld Bol.com) verplicht de belastingadministratie in te lichten over de inkomsten die verkopers, actief op de digitale platformen, verwerven uit hun commerciële activiteiten.

De rapportering aan één belastingdienst in een lidstaat van de Europese Unie volstaat, ook al is deze platformexploitant actief in meerdere lidstaten.[2] Concreet wil dit zeggen dat bijvoorbeeld Bol.com kan voldoen aan haar rapportageverplichting door de vereiste gegevens door te geven aan de Nederlandse belastingdienst, wees er u evenwel van bewust dat door de automatische gegevensuitwisseling de Belgische administratie eveneens zal kunnen beschikken over alle gerapporteerde informatie.

WELKE GEGEVENS ZULLEN GERAPPORTEERD WORDEN?

De commerciële activiteiten waarvoor een rapportering dient te gebeuren zijn de verhuur van onroerende goederen en transportmiddelen, persoonlijke diensten en de verkoop van goederen.[3]

U zult daarnaast ook alle informatie die nuttig is voor belastingdoeleinden moeten verstrekken aan de platformexploitant, denk hierbij bijvoorbeeld aan uw identiteitsgegevens, btw-nummer, hoofd adres, etc.

De informatie die u opgeeft zal aan de hand van een due diligence procedure gecontroleerd worden door de desbetreffende platformexploitant. Deze procedure strekt ertoe na te gaan of de opgegeven informatie wel waarheidsgetrouw is, dergelijke check wordt expliciet aan de platformenexploitanten opgelegd door de DAC 7 richtlijn.

WELKE DIGITALE PLATFORMEN ZIJN ONDERWORPEN AAN DE RAPPORTAGEVERPLICHTING?

Zowel EU- als niet-EU-platformexploitanten moeten voldoen aan de rapportageverplichting. Bij deze laatsten is dit het geval indien zij activiteiten van verkopers, die aan de aangifteverplichting zijn onderworpen, of activiteiten die bestaan in het verhuren van onroerende goederen in de EU vergemakkelijken.

Een aantal digitale platformen worden niet aangemerkt als een rapportage plichtig digitaal platform indien hun activiteiten bestaan uit één van de volgende dienstverleningen:

  • het louter instaan voor de betalingen gelinkt aan één van de geviseerde economische activiteiten;
  • het louter aanbieden of adverteren van één van de geviseerde activiteiten;
  • het louter doorsturen van gebruikers naar een platform mogelijk maken.

De digitale platformen dienen de verzamelde gegevens uiterlijk door te geven op 31 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de economische activiteiten plaats vonden. De rapportage voor inkomstenjaar 2023 zal dus uiterlijk op 31 januari 2024 doorgegeven worden.

CONCLUSIE: DAC-7 WERPT EEN LICHT IN DE TOT NOG TOE FISCALE DUISTERNIS VAN HET ONLINE VERKOPEN

Als ondernemer kan u vandaag een geheel nieuwe afzetmarkt aanboren door uw producten en diensten online aan te bieden via digitale platformen. Wees er u echter zeer goed van bewust dat deze platformen sinds 1 januari 2023 de verplichting hebben om alle voor belastingdoeleinden nuttige informatie aan u op te vragen én dat zij uw inkomsten integraal dienen te rapporteren aan de belastingadministratie.

Waar de inkomsten die verkregen werden uit online handel in het verleden eerder weinig transparant waren, zal de Administratie nu een volledig zicht bekomen op al uw inkomsten. Van deze nieuwe bron van informatie zal de fiscus ongetwijfeld gretig gebruik maken voor fiscale controle bij ondernemers actief in de e-commerce.

[1] Richtl.Raad nr. 2021/514, 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, Pb.L. 25 maart 2021, afl. 104, 1.

[2] Art. 321sexies, tweede lid WIB92.

[3] Art. 321quater, eerste lid, 8° WIB92.

Bron: Everest Advocaten

» Bekijk alle artikels: Handel & Consument