De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023

Verkoop aan consumenten: nieuwe wetgeving goedgekeurd op 17 maart 2022 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Op 17 maart 2022 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers het ‘Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het oud Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de verkopen aan consumenten, tot invoeging van een nieuwe titel VIbis in boek III van het oud Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van het Wetboek van economisch recht’ goed. De nieuwe wetgeving treedt in werking op 1 juni 2022.

Dit wetsontwerp beoogt de omzetting, in de nationale wetgeving, van de bepalingen van Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG, alsook van de bepalingen van Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en  digitale diensten.

  1. De modernisering van het consumentenrecht wordt nagestreefd opdat rekening zou worden gehouden met de ontwikkeling van de digitale markt. Deze richtlijnen beogen een verdere harmonisatie van bepaalde aspecten die betrekking hebben op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud of digitale diensten en op koopovereenkomsten voor goederen, waarbij moet worden uitgegaan van een hoog beschermingsniveau voor de consument, teneinde bij te dragen tot een versterking van de eengemaakte markt en een toename van grensoverschrijdende uitwisselingen.
  2. Richtlijn (EU) 2019/771 betreffende de verkoop van goederen neemt in wezen de bij Richtlijn 1999/44 (EG) vastgelegde regels betreffende de wettelijke garantie van conformiteit van goederen over en moderniseert die regels voor wat goederen met digitale elementen betreft.
  3. Richtlijn (EU) 2019/770 van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten, past hetzelfde conformiteitsprincipe toe op de overeenkomst, maar dan op de overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud (bv. video’s, audio-opnames, toepassingen, videospelen, enz.) of digitale diensten (video on demand, streaming, opslag in de cloud, enz.) of de levering van digitale inhoud op een materiële gegevensdrager (dvd, cd, USB-sticks, enz.).

Lees hier het wetsontwerp

» Bekijk alle artikels: Handel & Consument

Vacatures