Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus

Webinar op 8 december 2022

De webshop juridisch doorgelicht

Webinar on demand

Handelsagentuur-overeenkomsten : een overzicht na de wet van 16 februari 2022

Webinar on demand

Consumentenrecht anno 2022

Webinar on demand

De factuur – De impact van het nieuwe bewijsrecht

Webinar on demand

Handelstussenpersonen en distributieovereenkomsten

Webinar on demand

Uw klant betaalt zijn facturen niet: welke bijkomende kosten mag u aanrekenen? (Eska Law)

Auteur: Eska Law

Het gebeurt spijtig genoeg wel vaker dat u als ondernemer geconfronteerd wordt met een klant die uw facturen niet betaalt. Dit brengt voor u uiteraard energie, kosten en mogelijke cashflowproblemen met zich mee. Daarom mag u in dat geval bijkomende kosten aanrekenen.

In deze blogpost gaan wij dieper in op welke extra kosten u mag invorderen.

Twee situaties dienen alvast onderscheiden te worden: (1) u heeft algemene voorwaarden die aanvaard zijn door de klant of (2) u heeft geen algemene voorwaarden of deze werden niet ter kennis gebracht of aanvaard door de klant.

In beide gevallen is het vervolgens van belang of uw klant een consument is (B2C) of een onderneming (B2B). In B2C relaties gelden immers striktere regels. In een B2B relatie wordt van de klant professionaliteit verwacht en zijn de regels aldus soepeler.

Algemene voorwaarden aanvaard

Ingeval uw klant een consument is (B2C), dient deze de algemene voorwaarden expliciet te hebben aanvaard. Dit kan op alle mogelijke manieren zijn, doch indien mogelijk laat u de algemene voorwaarden best ondertekenen door de klant. Zo kan hierover geen discussie bestaan.

Betreft uw klant een onderneming (B2B), dan volstaat het dat deze kennis heeft kunnen nemen van de algemene voorwaarden opdat ze beschouwd worden als ‘aanvaard’. De algemene voorwaarden meesturen met de offerte is dus afdoende.

Indien er in uw algemene voorwaarden correct intresten en een schadebeding zijn opgenomen, kan u deze invorderen. Waak er wel over dat de intrest en het schadebeding niet buitensporig zijn. Onredelijk hoge intresten en schadebedingen kan de rechtbank immers herleiden. In de meeste gevallen zal de rechtbank intresten herleiden naar de wettelijke intrest en een schadebeding aanvaarden van ten hoogste 10% van de hoofdsom en met een maximum van 2.500,00 EUR.

Algemene voorwaarden niet aanvaard

Ook in het geval dat u geen algemene voorwaarden heeft opgemaakt of deze niet aanvaard/ter kennis gebracht zijn van de klant, kan u bijkomende kosten aanrekenen.

Is uw klant een consument (B2C), dan kan de wettelijke intrest worden gevraagd aan de klant. De wettelijke rentevoet verandert jaarlijks en bedraagt 1,5% voor het jaar 2022.

Als uw klant een onderneming is (B2B) dan geldt de ‘Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties’.

Deze wet bepaalt dat u als ondernemer steeds van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht heeft op

  • een forfaitaire vergoeding van 40,00 EUR voor de invorderingskosten;
  • een redelijke schadevergoeding voor alle andere invorderingskosten dewelke het bedrag van 40,00 EUR te boven gaan en die ontstaan zijn door de laattijdige betaling;
  • intresten tegen 8% per jaar.

Als ondernemer staat u in B2B-relaties aldus sterker dan in B2C-relaties. Zorg er dus steeds voor dat uw algemene voorwaarden correct en geldig zijn en dat uw klant er kennis van kunnen nemen heeft.

Heeft u een onbetaalde factuur of wenst u uw algemene voorwaarden te updaten, aarzel niet ons te contacteren!

Bron:

Bron: Eska Law