Sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg : belemmeringen weg vanaf 20 oktober 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 17/10/2018

Harmonisatie van de juridische concepten ‘elektronische handtekening’ en ‘duurzame gegevensdrager’.

Op Belgisch niveau waren er heel wat verschillende formuleringen die verwezen naar ‘elektronische handtekening’ ‘en ‘duurzame gegevensdrager’, zodat de wetgever nu ingreep via de invoering van een coherente terminologie en juridische harmonisatie.

Zo werden er gedurende een twintigtal jaar allerhande wetgevende initiatieven genomen ter aanpassing van het geldende normatieve kader, teneinde het gebruik van de elektronische handtekening mogelijk te maken. Daardoor werden in de Belgische federale wetgeving heel diverse formuleringen gebezigd om te verwijzen naar de elektronische handtekening, maar er werden meer dan vijftien verschillende bewoordingen gevonden.

Bovendien dook sinds het begin van de jaren 1990 in de Belgische wetgeving het begrip “duurzame gegevensdrager” op, maar daarvan verschenen er in talrijke wetten of reglementen ook uiteenlopende definities. Ook dát gebrek aan harmonisatie vormde een probleem.
Nu worden de Belgische regels afgestemd op de definities in de Europese regelgeving.

Wegwerken van obstakels voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg.

Vervolgens worden zowel het Wetboek van economisch recht, het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van economisch recht, het Wetboek diverse rechten en taksen, het Wetboek van vennootschappen en het Sociaal Strafwetboek aangepast aan de huidige technologische evoluties.

De wetgever voorziet uitdrukkelijk dat de bijzondere categorieën van overeenkomsten bedoeld in artikel XII.16 van het Wetboek Economisch recht (inclusief de verkoop van onroerend goed) ook elektronisch kunnen worden gesloten. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden, wanneer een rechter in een concreet geval constateert dat er praktische obstakels zijn voor het sluiten van het contract kan hij oordelen dat de overeenkomst niet geldig werd gesloten (bijvoorbeeld wanneer een bepaald certificaat vereist zou zijn voor het sluiten van de overeenkomst en dit certificaat door een overheidsinstantie enkel op papier wordt uitgegeven). Aldus beoogt de wetgever de rechter eraan te herinneren dat overeenkomsten die behoren tot bijzondere categorieën, zoals de contracten in verband met onroerend goed en in verband met waarborgen, wel degelijk via elektronische weg kunnen worden gesloten. Een rechter kan dus niet langer aanvoeren dat een onroerend goed niet per email mag worden verkocht en mag ook geen bewijs weigeren omdat het de vorm van een email heeft. De rechter mag alleen oordelen dat de verkoop ongeldig is wanneer hij concreet de aanwezigheid vaststelt van praktische hinderpalen die in het voorliggend geval verhinderen dat de partijen via elektronische weg een overeenkomst sluiten.

Lees hier de Wet van 20 september 2018 tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg 

Lees hier het KB van 25 september 2018 tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager