De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023

Schulden van de consument: Wet van 4 mei 2023 houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht in het Staatsblad van 23 mei 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Uit welke delen bestaat dit Boek XIX?

Titel 1 handelt over de betaling van de schulden van de consument aan ondernemingen in het algemeen, met, in geval van een betalingsachterstand, als principe de eerste gratis herinnering en de beperking van de schadebedingen.

Wanneer de consument zijn schuld niet heeft betaald op de vervaldatum en een schadebeding van toepassing is, kan dit beding enkel toegepast worden na het verzenden van een ingebrekestelling die de vorm aanneemt van een eerste herinnering en na het verstrijken van een termijn van ten minste veertien kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de consument.

Wanneer de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, vangt de termijn van veertien kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan de consument.

Er mogen geen kosten worden aangerekend aan de consument voor de eerste herinnering bij niet-betaling van één vervaldatum. In afwijking van het eerste lid, mogen er per kalenderjaar geen kosten worden aangerekend aan de consument voor de herinneringen bij niet-betaling van drie vervaldata in het geval van overeenkomsten betreffende de regelmatige levering van goederen of diensten. De kosten voor bijkomende herinneringen mogen niet hoger liggen dan 7,50 euro, vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten.

De herinneringen worden verzonden op een duurzame drager.

Wat de schadebedingen betreft: omdat deze volgens de wetgever vaak buitensporig zijn en niet in verhouding staan tot de geleden worden de verwijlsinteresten geplafonneerd en de forfaitaire schadebedingen worden eveneens gelimiteerd.

Titel 2 handelt over de minnelijke invordering van schulden: de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument werd hier in een aangepaste versie opgenomen.

De wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument is in deze titel 2 opgenomen in een bijgewerkte en herwerkte versie., omdat de wetgever van oordeel is dat de invoering van een nieuw boek over consumentenschulden een goede gelegenheid is om die regelgeving te herzien. Door de opneming van deze wet in het WER wordt iedereen die beroepsmatig een activiteit van minnelijke invordering uitoefent onderworpen aan de controle van de Economische Inspectie, maar advocaten, de ministeriële ambtenaren of de gerechtelijke mandatarissen in de uitoefening van hun beroep of ambt, die reeds de nodige beroepsgaranties bieden, moeten niet worden ingeschreven.

Er wordt ook een nieuwe verificatieverplichting voor de schuldinvorderaar ingevoerd: elke activiteit van minnelijke invordering begint bij de verplichting om na te gaan of aan de voorwaarden van titel 1 van dit boek is voldaan met betrekking tot de bedragen die van de consument kunnen worden gevorderd. Omdat schadebedingen strikt gereglementeerd zullen zijn, is het van essentieel belang dat de schuldinvorderaar een eerste controle uitvoert. De invorderaar zal gemakkelijk kunnen nagaan of de gevorderde bedragen in overeenstemming zijn met alle beperkingen die aan de schadebedingen zijn gesteld.

Het boek XV “Rechtshandhaving” wordt ook gewijzigd om de toepasselijke sancties in boek XIX op te nemen en er de bevoegdheden van de Economische Inspectie in te definiëren.

Lees hier de volledige fiche van het Wetsontwerp

Lees hier de publicatie in het Staatsblad van 23 mei 2023

» Bekijk alle artikels: Handel & Consument

Vacatures