Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

Algemene voorwaarden
anno 2023:
20 problematische standaardclausules

Webinar op 23 maart 2023

Het verbintenissenrecht
anno 2023:
12 actuele kernvragen
(Incl. handboek)

Webinar op 7 februari 2023

Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus

Webinar op 25 mei 2023

De bedrijfsleider en strafrechtelijk risicobeheer

Webinar op 10 februari 2023

De uitbreiding van de fiscale
aanslag- en onderzoekstermijnen

Webinar op 26 januari 2023

Onlineplatforms bieden nu ook bemiddeling aan (Adhemar Advocaten)

Auteurs: Stefanie Debeuf en Elke Paenhuysen (Adhemar Advocaten)

Publicatiedatum: 17/06/2020

Veel bedrijven maken vandaag gebruik van onlineplatforms (zoals bijvoorbeeld BOL.com, Booking.com, Amazon, enz.) om hun goederen en diensten aan te bieden aan consumenten. Deze onlineplatforms zijn meestal grote spelers, zodat het voor de aanbieders van goederen en diensten in de praktijk vaak moeilijk is om verhaal te halen wanneer er zich een geschil voordoet.  Alternatieve methodes om deze geschillen te beslechten, zoals bv. bemiddeling, worden ook te weinig gebruikt.

De Europese regelgever tracht hieraan tegemoet te komen met verordening 2019/1150, die op 12 juli 2020 in werking zal treden.

In deze nieuwsbrief staan we even stil bij de vernieuwingen die deze verordening met zich meebrengt op het vlak van bemiddeling.

*****

Bemiddeling heeft vele voordelen: partijen werken gezamenlijk naar een oplossing, het is meestal sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure, enz. Nochtans wordt er van deze mogelijkheid slechts beperkt gebruik gemaakt wanneer er een geschil rijst tussen een onlineplatform en een onderneming die haar goederen en/of diensten aanbiedt via dit platform.  De redenen die hiervoor in de Europese verordening worden aangegeven zijn divers: het gebrek aan gespecialiseerde bemiddelaars, de vrees voor represailles achteraf (zoals bv. het intrekken van het account op de website), enz.

De verordening 2019/1150 wenst hiermee komaf te maken en bepaalt voortaan dat grote onlineplatforms in hun algemene voorwaarden twee of meer bemiddelaars moeten aanwijzen waarmee zij bereid zijn om samen te werken bij het afhandelen van geschillen. Op die manier wordt de neutraliteit van de bemiddelaars gewaarborgd.

Deze bemiddelaars moeten uiteraard aan een aantal vereisten voldoen. Zo moeten zij onpartijdig en onafhankelijk zijn en moeten hun diensten “betaalbaar” zijn. In dit verband bepaalt de verordening ook dat de onlineplatforms een redelijk deel van de kosten van de bemiddeling moeten dragen. Bij het bepalen van dit redelijk aandeel wordt er rekening gehouden met verschillende factoren, waaronder ook de financiële draagkracht van de partijen in verhouding tot elkaar.

Verder moeten de diensten van de bemiddelaar eenvoudig toegankelijk zijn (hetzij via een vergadering ter plaatse, hetzij via andere communicatiekanalen) en moet de bemiddelaar voldoende kennis hebben van de algemene handelsbetrekkingen tussen ondernemingen.

De bemiddeling is echter niet geheel vrijblijvend: zowel het onlineplatform als de onderneming dienen, om misbruik te voorkomen, te goeder trouw mee te werken aan de bemiddelingspoging(en) om een oplossing te bereiken. Uiteraard doet dit geen afbreuk aan het basisrecht van beide partijen om voor, tijdens of na het bemiddelingsproces een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voorgaande verplichtingen zijn vanaf 12 juli 2020 van toepassing. Het zal echter afwachten zijn of de mogelijkheid tot bemiddeling in de praktijk ook vaak zal worden gebruikt. Zoals reeds aangehaald, wordt het gebrek aan gespecialiseerde bemiddelaars immers als problematisch ervaren. Daarom moedigt de Europese Commissie de lidstaten, de onlineplatforms en hun belangenverenigingen dan ook uitdrukkelijk aan om organisaties op te richten die bemiddeling met onlineplatforms zullen aanbieden.

Lees hier het originele artikel