Summer Deal
‘Financieel recht’

5 webinars on demand

Insolventie van de advocaat

Webinar op 30 augustus

Summer Deal
‘De gerechtelijke reorganisatie’

3 webinars on demand

Summer Deal
‘Vennootschappen & Verenigingen’

7 webinars on demand

Summer Deal
‘Insolventie & Faillissement’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Handel & Consument’

6 webinars on demand

Klant failliet? Soms is invordering van je onbetaalde factuur mogelijk lastens de bestuurder (Monard Law)

Auteur: Pieter Helsen (Monard Law)

Publicatiedatum: 08/07/2021

Na het faillissement van een klant dreig je als ondernemer opgezadeld te worden met onbetaalde facturen. In bepaalde gevallen is invordering lastens de bestuurder evenwel mogelijk.

Voor vele ondernemers is het een vaak weerkerende kwaal. Een klant wordt failliet verklaard en de nog openstaande facturen van die klant blijven onbetaald.

In bepaalde gevallen biedt de wet evenwel de mogelijkheid om, na het faillissement van een vennootschap, één of meer bestuurders van de failliete vennootschap persoonlijk aan te spreken ter betaling van de openstaande facturen.

Dit is onder meer mogelijk bij leveringen van goederen of diensten aan een vennootschap die op dat ogenblik reeds enige tijd virtueel failliet is.

Elke vennootschap is verplicht aangifte te doen van faillissement binnen een maand nadat zij op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en haar krediet is geschokt.

Veel bestuurders verzuimen om tijdig aan deze verplichting gevolg te geven. Daardoor wordt de doodstrijd van een vennootschap vaak nog ettelijke maanden gerokken. Dit ten koste van leveranciers die in de betrokken periode nog leveringen of diensten verrichten.

De bestuurder van de virtueel failliete vennootschap die verzuimt tijdig het faillissement aan te vragen, begaat niet enkel een bestuursfout, maar ook een misdrijf. De strafwet voorziet immers een strafrechtelijke sanctie bij een laattijdige aangifte van het faillissement om de faillietverklaring uit te stellen.

Bovendien kan de bestuurder persoonlijk ook worden aangesproken voor de schade die het gevolg is van deze fout, met name de onbetaalde facturen voor leveringen die zijn verricht op een ogenblik dat de vennootschap reeds over had moeten gaan tot aanvraag van het faillissement.

Als schuldeiser van een failliete vennootschap kan je bijgevolg trachten na te gaan of er op het ogenblik van de bestelling of levering reeds sprake was van een virtueel faillissement. Dit kan onder meer via nazicht van de beslag berichten of via informatie van de curator.

Indien er sprake is van een virtueel faillissement op het ogenblik van de bestelling of levering kan de leverancier een of meer bestuurders die ter zake in de fout zijn gegaan aanspreken of strafklacht neerleggen wegens het verzuim tijdig over te gaan tot aanvraag van het faillissement. Indien het navolgend onderzoek dit verzuim bevestigt, kan het bedrag van de onbetaalde facturatie gevorderd worden van de bestuurders die ter zake in de fout zijn gegaan.