Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert (Timelex)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Dagelijks bestuur in de vennootschap:
een analyse aan de hand van 18 praktijkvragen

Mr. Vanessa Ramon en mr. Julie Hoflack (Crivits & Persyn)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024

Keukenbestelling wordt geannuleerd door consument, fabrikant eist vergoeding van 30 pct (vermeld op achterzijde bestelbon). Kan niet volgens Cassatie 18 juni 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 08/07/2021

De feiten

Overeenkomstig artikel 2 van de algemene voorwaarden van de eiseres, afgedrukt op de keerzijde van de ondertekende bestelbon, konden de kopers de overeenkomst, behoudens overmacht, enkel verbreken mits betaling van 30 pct. van de overeengekomen totaalprijs.

Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 24 maart 2020

Gelet op de zwaarwichtigheid van dit opzegbeding, diende de fabrikant de koper uitdrukkelijk  te wijzen op dit beding. Een enkele verwijzing naar de op de achterzijde van de bestelbon afgedrukte verkoopsvoorwaarden van de fabrikant volstond niet in de gegeven omstandigheden.

De fabrikant had perfect boven de plaats voorzien voor de handtekening van de kopers uitdrukkelijk kunnen vermelden dat een opzegging van de overeenkomst, behoudens overmacht, aanleiding zou geven tot een vergoeding gelijk aan 30 pct. van de prijs.

Aangezien de fabrikant niet bewijst dat zij de koper naar behoren en te goeder trouw heeft geïnformeerd over artikel 2 van haar algemene voorwaarden, is de koper niet gebonden zijn door voormelde algemene voorwaarden.

De visie van het Hof van Cassatie

Artikel VI.2 WER bepaalt dat, vooraleer een consument gebonden wordt door een andere overeenkomst dan een overeenkomst op afstand of een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst, of door een overeenkomst bedoeld in artikel VI.66, de onderneming de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie verstrekt, indien die informatie al niet duidelijk is uit de context: (…) 7° desgevallend de verkoopsvoorwaarden, rekening houdend met de door de consument uitgedrukte behoefte aan informatie en met het door de consument meegedeelde of redelijkerwijze voorzienbare gebruik.

De verplichting voor de onderneming om informatie te verstrekken over de verkoopsvoorwaarden, krachtens voormeld artikel VI.2, 7°, WER, houdt in dat de consument voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst effectief kennis moet krijgen of, minstens, de redelijke mogelijkheid moet hebben om kennis te nemen van de algemene contractvoorwaarden.

Uit deze wetsbepaling en de wetgeschiedenis volgt dat de consument, in de regel, mag worden geacht de redelijke mogelijkheid te hebben om kennis te nemen van algemene contractvoorwaarden wanneer deze op de keerzijde van een contractdocument voorkomen waarnaar wordt verwezen op de voorzijde. Hiervan kan niet worden uitgegaan wanneer het gaat om contractsvoorwaarden die ongebruikelijk of buitensporig zijn.

Lees hier het arrest van het Hof van Cassatie van 18 juni 2021

» Bekijk alle artikels: Handel & Consument