De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023

Kan u als onderneming iets doen tegen valse reviews? (Eska Law)

Auteur: Eska Law

Online reviews zijn vandaag de grootste vorm van reclame voor ondernemingen. Bijna iedereen leest wel eens reviews alvorens een restaurant te bezoeken en in veel gevallen lezen ondernemingen zelfs reviews van een mogelijke contractspartij alvorens met hen in zee te gaan.

Dit is een goede zaak, doch uiteraard slechts enkel als de reviews die online te vinden zijn, eerlijk en gefundeerd zijn.

Dit is helaas niet steeds het geval.

Het komt wel vaker voor dat mensen (soms anoniem) overdreven negatieve, leugenachtige of valse reviews schrijven over bedrijven en dit omwille van verscheidene redenen. Als onderneming kan u hierdoor aanzienlijke reputatieschade lijden.

De vraag rijst dan ook of het mogelijk is iets te ondernemen tegen een negatieve recensie?

Het schrijven van reviews hangt nauw samen met het recht op vrije meningsuiting. Dit recht is heel ruim en kan niet zomaar beperkt worden. Desalniettemin gelden er toch regels voor de recensent.

Bij het geven van een review mag de recensent immers niet liegen of onwaarheden schrijven. Een recensie moet dus in principe steeds steunen op de eigen ervaringen van de recensent met de onderneming en/of diens diensten/producten. Het geven van ‘één ster’ op google bijvoorbeeld, zonder uitleg en zonder persoonlijke ervaring met het bedrijf, maakt een valse recensie uit.

Bovendien dient de recensent bij het plaatsen van een review steeds te handelen zoals een normaal voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden geplaatst, conform artikel 1382 van het oud Burgerlijk Wetboek. Het recht op vrije meningsuiting is immers geen vrijgeleide om de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsregels met de voeten te treden.

Als onderneming is het vaak niet mogelijk om zelf een valse recensie te verwijderen. Het zal in eerste instantie dus meestal aangewezen zijn om contact op te nemen met de beheerder van de website om de valse recensie te laten verwijderen.

Wanneer deze terughoudend is om de reactie te verwijderen, stuurt u best een ingebrekestelling aan de recensent. Indien deze na de aanmaning nog steeds weigert de review te verwijderen, is het mogelijk en vaak wenselijk een gerechtelijke (burgerrechtelijke) procedure te starten. Dit kan in kort geding om geen tijd te verliezen. In dergelijke procedure wordt de verwijdering van de review(s) gevraagd en daarnaast een schadevergoeding voor de geleden reputatieschade.

Indien de rechtbank oordeelt dat de review de grenzen van de vrije meningsuiting overschrijdt en aldus niet gerechtvaardigd is, heeft de onderneming recht op een vergoeding. Om te beoordelen of dit het geval is, kan de rechtbank volgende elementen in acht nemen: bv. het schrijven van een recensie enkel en alleen om de onderneming schade te berokkenen; als er meerdere manieren zijn om je mening te uiten, bewust kiezen voor de meest schadelijke voor de onderneming; als er een enorme wanverhouding bestaat tussen het voordeel dat de recensent uit de recensie haalt en het nadeel dat er aan de onderneming wordt berokkend, ….

Daarnaast is het ook mogelijk om een strafrechtelijke procedure te starten op grond van laster en eerroof.

Bron: Eska Law

» Bekijk alle artikels: Handel & Consument

Vacatures