Handelshuur : kennisgeving opzegging is volgens Cassatie ogenblik van aanbieding aangetekende brief en niet van effectieve kennisname! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 11/04/2018

Via een post op LinkedIn wijst dr. Kristof Vanhove (advocaat-vennoot Integra) op het recente arrest van het Hof van Cassatie van 8 maart 2018, waarbij het Hof beslist heeft dat de kennisgeving van een opzegging door een (handels)huurder op grond van artikel 3, lid 3 Handelshuurwet de verhuurder bereikt wanneer die ervan kennis neemt of daarvan redelijkerwijze kennis had kunnen nemen (met andere woorden op het ogenblik van aanbieding van de aangetekende brief door de Post en niet pas het ogenblik van effectieve kennisname door de verhuurder).

Wat waren de feiten?

  • er wordt op 25 september 2012 een handelshuurovereenkomst voor negen jaar gesloten die een aanvang nam op 1 november 2012
  • de verhuurder richt op 29 april 2015 een aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de huurder naar het adres van haar maatschappelijke zetel
  • de Post heeft deze aangetekende brief reeds op 30 april 2015 aangeboden op het adres van de maatschappelijke zetel
  • de huurder krijgt pas op 5 mei 2015 effectief kennis van deze opzegbrief

Wat zegt het Hof van Cassatie?

De appelrechter die met eigen motieven en met deze van de eerste rechter die worden overgenomen, oordeelt dat de verweerster eerst effectief kennis kreeg van de opzegging op 5 mei 2015 en de tevergeefse aanbieding door De Post van de brief op 30 april 2015 niet ter zake dienend is aangezien “men er niet op voorzien [moet] zijn dagelijks aangetekende zendingen te ontvangen” en “dit ook de reden is waarom een aangetekende brief een veertiental dagen ter beschikking wordt gehouden door de postdiensten met zelfs een tweede aanbieding van de brief, dit alles om ervoor te zorgen dat de bestemmeling ervan hem zeker zal ontvangen” en op die gronden beslist dat de kennisgeving door de opzegging niet tijdig gebeurde, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Lees hier het arrest van 8 maart 2018