Nieuwe pachtwetgeving in Vlaanderen
De wijzigingen voor pachter én verpachter
toegelicht aan de hand van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 5 december 2023


Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Testamenten :
Twaalf bijzondere clausules onder de loep

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op dinsdag 5 december 2023

Gebruik van bepaalde bedingen in de vastgoedbemiddelings-overeenkomsten met consumenten. KB van 28 september 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

In het Belgisch Staatsblad van 6 november 2023 werd het KB van 28 september 2023 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de vastgoedbemiddelingsovereenkomsten gesloten tussen ondernemingen en consumenten gepubliceerd.

In tegenstelling tot het KB van 12 januari 2007, waar enkel de vastgoedmakelaars bedoeld in het KB van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar werden beoogd, wordt nu geopteerd voor een functionele definitie: iedere onderneming die beroepsmatig aan bemiddeling van vastgoed doet, valt onder het toepassingsgebied van dit KB, de notarissen evenwel uitgezonderd. Zo wordt een “level playing field” gegarandeerd tussen iedere economische actor die aan bemiddeling inzake onroerend goed doet.

Artikel 2 bevat het eigenlijke corpus van dit KB. Het omvat zestien bepalingen waaraan de vastgoedbemiddelingsovereenkomsten minimum moeten aan beantwoorden:

 1. Een herroepingsbeding
 2. De datum en het precieze adres (gemeente, straat en huisnummer) van de plaats waar de bemiddelingsovereenkomst wordt gesloten door de consument
 3. De opdracht van de onderneming en de omvang van haar bevoegdheid
 4. In bijlage bij de overeenkomst, een lijst met de vereiste attesten met betrekking tot de onderhandse verkoop- of de verhuurovereenkomst
 5. Het door de consument te betalen tarief voor de bemiddelingsopdracht
 6. De vermelding of de onderneming al dan niet exclusiviteit geniet en desgevallend de duur hiervan
 7. De duur van de overeenkomst
 8. De opzegtermijn bij overeenkomsten van onbepaalde duur
 9. Desgevallend, het beding tot stilzwijgende verlenging of vernieuwing in overeenkomsten van bepaalde duur
 10. De wijze waarop de onderneming de consument inlicht over de uitvoering van de opdracht
 11. “Voorwaardelijk” bod (bekomen van een financiering)
 12. Verwezenlijking opdracht: geldig bod per duurzame drager
 13. Gelijkstelling met de verwezenlijking van de opdracht: bewijs van de door de onderneming aangebrachte kandidaat
 14. Gelijkstelling met de verwezenlijking van de opdracht: lijst met de aangebrachte kandidaten
 15. Opzegbeding
 16. Schadebeding

Lees het KB van 28 september 2023

Webinar

Op dinsdag 28 november 2023 geven mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt, advocaten-vennoot Seeds of Law, een live-webinar over ‘De verkoop van een onroerend goed: hoever reikt de informatieplicht van de vastgoedmakelaar en de notaris? Een selectie van 20 praktijkvragen. Nadien on demand aangeboden.

Op vrijdag 1 december 2023 geeft dr. Stijn Claeys, advocaat-vennoot Racine, een live-webinar over ‘Consumentenrecht: hot topics. Nadien on demand aangeboden.

» Bekijk alle artikels: Handel & Consument, Verbintenissen & Goederen