Extra steun voor handelshuurders in moeilijkheden: een lening met of zonder bemiddeling (adhemar.law)

Auteurs: Stefanie Debeuf en Elke Paenhuysen (adhemar.law)

Publicatiedatum: 16/07/2020

Sinds maart 2020 werden er door de federale regering allerlei maatregelen genomen om de impact van het coronavirus tot een minimum te beperken. Deze maatregelen hadden tot gevolg dat verschillende ondernemingen geheel of gedeeltelijk hun deuren moesten sluiten. Hierdoor werden er aanzienlijke omzetverliezen geleden terwijl de vaste kosten (waaronder de kosten voor de huur van het handelspand) bleven doorlopen. Om de ondernemingen in moeilijkheden te ondersteunen heeft de Vlaamse Regering nu de zgn. “handelshuurlening” (met mogelijkheid tot bemiddeling) gelanceerd. 

In deze nieuwsbrief licht Adhemar.Law u de principes van de handelshuurlening toe.

Wat houdt de handelshuurlening in?

De handelshuurlening is een steunmaatregel die werd uitgevaardigd door de Vlaamse Regering om ondernemingen in moeilijkheden, die door de coronacrisis verplicht waren te sluiten, een duwtje in de rug te geven.

Op voorwaarde dat de verhuurder minstens één en maximum twee maanden huur kwijtscheldt kan de huurder op de website van VLAIO een digitale aanvraag indienen om de handelshuurlening te bekomen. De Vlaamse overheid schiet, indien de aanvraag van de huurder digitaal door de verhuurder wordt bevestigd en door VLAIO wordt goedgekeurd, maximaal twee huurperiodes voor (met een maximumbedrag van EUR 35.000).

De handelshuurlening vereist dus een zekere wederkerigheid van zowel de huurder als de verhuurder. In ruil voor kwijtschelding van één of twee huurperiodes verkrijgt de verhuurder zekerheid van betaling van één of twee huurperiodes. Deze worden immers rechtstreeks aan de verhuurder betaald.

De huurder gaat dan bij PMV/z-leningen een lening aan voor deze huurperiode(s). De lening heeft een maximale looptijd van 24 maanden waarbij er de eerste 6 maanden geen aflossingen moeten gebeuren. Concreet kan de lening dus op 18 maanden in schijven worden afgelost. De rente bedraagt 2 procent.

Wat is het toepassingsgebied?

De handelshuurlening kan worden aangevraagd door ondernemers die ook in aanmerking kwamen voor de corona-hinderpremie. De ondernemingen moeten m.a.w. verplicht geweest zijn om te sluiten als gevolg van de maatregelen van de federale regering.

Verder moet de onderneming beschikken over een geregistreerd handelshuurcontract m.b.t. een onroerend goed in het Vlaams Gewest. Ook erfpachtovereenkomsten, vruchtgebruikovereenkomsten, opstalovereenkomsten of brouwerijcontracten komen in aanmerking indien er hierdoor een handelspand ter beschikking wordt gesteld.

Belangrijk om op te merken is dat er geen huurachterstallen mochten zijn op 15 maart 2020.

Uiteraard moet de onderneming nog actief zijn opdat de handelshuurlening kan worden aangevraagd. Ondernemingen in faillissement vallen bijvoorbeeld af.

Wat als de verhuurder niet instemt?

Zoals hierboven reeds vermeld, vereist de handelshuurlening ook een inspanning van de verhuurder. Indien de verhuurder bijvoorbeeld niet bereid is om huur kwijt te schelden, kan de huurder een bemiddeling aanvragen bij VLAIO. Deze bemiddeling is gratis en wordt uitgevoerd door een erkende bemiddelaar aangesteld door VLAIO.

Het toepassingsgebied van deze bemiddeling is evenwel beperkt. Andere geschillen tussen huurder en verhuurder (zoals bv. over huurachterstanden van voor 15 maart 2020) komen niet in aanmerking voor bemiddeling.

Tot wanneer kan ik een aanvraag indienen?

Aanvragen tot het bekomen van een handelshuurlening kunnen nog tot 1 oktober 2020 worden ingediend.

Lees hier het originele artikel