Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Dagelijks bestuur in de vennootschap:
een analyse aan de hand van 18 praktijkvragen

Mr. Vanessa Ramon en mr. Julie Hoflack (Crivits & Persyn)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert (Timelex)

Webinar op donderdag 16 mei 2024

De FSMA verstrekt informatie over de inwerkingtreding van de bankierseed en over de betrokken deontologische regels (FSMA)

Auteur: FSMA

Op 7 februari 2024 is het koninklijk besluit over de bankierseed[1] in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is bevoegd voor het toezicht op en de follow-up van deze nieuwe regeling. Naar aanleiding van deze publicatie bevestigt de FSMA de datum van inwerkingtreding van de bankierseed en publiceert ze de toepasselijke deontologische regels op haar website.

Het vandaag gepubliceerde koninklijk besluit bepaalt dat deze nieuwe regeling in werking treedt:

  • op 15 januari 2025 voor de fit & proper-personen en de verantwoordelijke leidinggevenden die actief zijn bij kredietinstellingen; en
  • op 15 juli 2026 voor:
    • de fit & proper-personen en de verantwoordelijke leidinggevenden die actief zijn bij agenten in bank- en beleggingsdiensten;
    • de agenten in bank- en beleggingsdiensten die natuurlijke personen zijn; en
    • die personen die, bij kredietinstellingen of agenten in bank- en beleggingsdiensten, rechtstreeks deelnemen aan het verrichten van bankactiviteiten of –diensten op het Belgisch grondgebied.

Die personen zullen de deontologische regels moeten naleven die bij dit besluit worden vastgelegd. Bovendien zullen ze de eed moeten afleggen binnen een termijn die bij reglement van de FSMA zal worden vastgesteld.

Bij de deontologische regels staan zowel de begrippen eerlijkheid, integriteit, bekwaamheid en professionalisme, als de belangen en de billijke behandeling van de klanten centraal.

Enerzijds zullen de bankdienstverleners een reeks gemeenschappelijke regels moeten naleven. Een bankdienstverlener zal bijvoorbeeld geen nuttige informatie voor de klant mogen verhullen. Ook zal hij de potentiële winst van een bankproduct niet misleidend mogen voorstellen.

Anderzijds zullen de verantwoordelijke leidinggevenden en de fit & proper-personen vereisten moeten naleven die eigen zijn aan hun toezichtsrol. Ze zullen ze er bijvoorbeeld niet mogen toe aanzetten zich te gedragen op een manier die mogelijk indruist tegen de voor de bankdienstverleners geldende vereisten, en zullen ze op passende wijze moeten optreden als ze zo’n gedrag vaststellen.

Om de verschillende actoren van de sector wegwijs te maken en het grote publiek te helpen om het nieuwe pakket deontologische regels beter te begrijpen, publiceert de FSMA die regels in het specifieke deel van haar website over de bankierseed.


[1] Koninklijk besluit van 28 januari 2024 over de individuele gedragsregels als bedoeld in artikel 4, § 3, van de wet van 22 april 2019 tot invoering van een bankierseed en een tuchtregeling.

Bron: FSMA

» Bekijk alle artikels: Handel & Consument