Cash betalingen (Studio Legale)

Auteurs:  Joost Peeters, Lieselotte Vrints (Studio Legale) en Stephanie Gassanova (Stagaire UHasselt)

Publicatiedatum: 04/10/2017

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe, verlaagde tarieven voor betalingen in contanten. Handelaars[1] mogen sindsdien een bedrag van maximaal € 2.999,00 (inclusief BTW) in cash van hun klanten aannemen.[2]

Deze regeling is van toepassing op de verkoop van roerende goederen en diensten. Hier bestaan een aantal beperkingen op die verschillen naargelang de aard van de transactie:

(a)   Verkopen door handelaars en dienstverleners:

Wanneer de totale prijs (inclusief BTW) onder € 3.000,00 ligt, mag de klant het gehele bedrag cash betalen.

Voorbeeld: een klant koopt van een handelaar een antiek meubel voor 2.999,00 euro. Hij mag alles cash betalen.

Wanneer de totale prijs gelijk aan of hoger is dan € 3.000,00, dan mag er slechts 10% van de totale prijs in cash betaald worden met een absoluut maximum van € 3.000,00.

Voorbeelden:

  • Een klant koopt een tweedehandswagen voor 7.500,00 euro. Hij mag 750 euro cash betalen (10% van 7.500,00 euro, de rest zal via overschrijving gebeuren).
  • Een klant koopt een gloednieuwe wagen voor 50.000,00 euro. Hij mag 3.000,00 euro cash betalen. De rest moet via overschrijving gebeuren.

Let op, bij het eerste voorbeeld mag er dus niet € 3.000,00 betaald worden en het resterende bedrag via overschrijving. Dit gaat in tegen de regeling! U dient zich in dat geval te houden aan de 10%-regel.

Belangrijk is dat u de maximumbedragen niet mag omzeilen door het totale bedrag op te splitsen in verschillende kleinere bedragen[3]. Men zal bij het bepalen van het limiet van € 3.000,00 dus kijken naar het totaalbedrag, en niet naar het betaalde deelbedrag. Een factuur kunstmatig in twee splitsen biedt u dus geen soelaas. Wanneer men echter twee verschillende facturen heeft van bijvoorbeeld € 2.500,00, dan mogen ze beide in cash betaald worden. Voorwaarde is wel dat het gaat om twee aparte verkopen of diensten.

(b)   Verkoop van onroerende goederen – vastgoed

Wat betreft de vastgoedsector[4], is het betalen in cash steeds verboden. Betalingen mogen slechts gebeuren per storting of per cheque. Het gaat hier uitsluitend over de verkoop van een onroerend goed en is van toepassing op zowel koper, verkoper, particulier als handelaar.

Dit verbod zal niet gelden wanneer u uw woning gaat bouwen of verbouwen. Hier gelden de hoger vernoemde regels.

(c)    Inkopen door een handelaar in edele metalen[5]:

Voor hen geldt dezelfde regeling als voor verkopen door handelaars en dienstverleners.

Voorbeeld: een particulier verkoopt aan een goudinkoper oude gouden juwelen ter waarde van 4.000,00 euro. De handelaar mag 400,00 euro cash betalen[6].

(d)   Inkopen van koperen kabels door een schroothandelaar:

Hier zijn cashbetalingen absoluut verboden. Dit geldt voor zowel natuurlijke als rechtspersonen.

(e)    Verkopen door een particulier:

Bij verkopen door een particulier gelden in de regel geen beperkingen. Hier moet men geen rekening houden met het maximumbedrag van € 3.000,00, ongeacht of de koper al dan niet een handelaar is.

Voorbeeld: een particulier mag zijn tweedehandswagen ter waarde van 100.000,00 euro geheel cash verkopen, ongeacht of de koper een handelaar is[7].

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze vrijheid van de particulier. Zo zal het verbod van verkoop van onroerende goederen, edele metalen en koperen kabels aan handelaren nog steeds gelden (zie hierboven).

Aangifte en controle

In principe bent u verplicht overtredingen op deze regels aan te geven bij de antiwitwascel[8]. In geval van overtreding wordt er een boete opgelegd ten belope van maximaal 10% van het onwettelijk cash betaalde bedrag[9]. De boete mag nooit meer bedragen dan € 1.350.000,00 euro. Zowel de verkoper als de koper zijn verantwoordelijk voor het betalen van de boete.

De Algemene Directie Controle & Bemiddeling van de FOD Economie ziet toe op de naleving van bovenstaande regels[10]. Zij voeren hiertoe regelmatig controles uit. Ter vervulling van hun opdracht mogen de controleurs alle boekhoudkundige en commerciële documenten van handelaren of dienstverleners inkijken.

U dient bijgevolg goed op te letten wanneer er betalingen in cash uitgevoerd worden. Laat u dan ook nooit onder druk zetten om bepaalde betalingen in cash door te voeren en vraag altijd een betalingsbewijs.

Lees hier het originele artikel

Bronnen:

Wetboek van Koophandel, BS 10 september 1807

Wet 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het Witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 9 februari 1993

Wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I), BS 31 december 2010

DELPORTE, J., “Beperkingen van cashbetalingen”, http://economie.fgov.be (geconsulteerd 17 september 2015).

VAN GEEL, C., “Grensbedragen voor contante betaling verlaagd”, http://www.jura.be (geconsulteerd 17 september 2015).

[1]Zij die daden van koophandel stellen en daarvan hun gewoonlijk en hoofdzakelijk beroep maken, art.1 Wetboek van Koophandel.

[2]Art. 21 laatste lid wet 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 9 februari 1993.

[3]Art. 21 eerste lid wet 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 9 februari 1993.

[4]Art. 20 wet 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 9 februari 1993.

[5]Art. 70 wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I), BS 31 december 2010.

[6]J. DELPORTE, “Beperking van cashbetalingen”, http://economie.fgov.be (geconsulteerd 17 september 2015).

[7]J. DELPORTE, “Beperking van cashbetalingen”, http://economie.fgov.be (geconsulteerd 17 september 2015).

[8]Art. 21 wet 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 9 februari 1993; C. VAN GEEL, “Grensbedragen voor contante betaling verlaagd”, http://www.jura.be (geconsulteerd 17 september 2015).

[9]Art. 41 wet 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 9 februari 1993.

[10]Art. 39 wet 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 9 februari 1993.