Wet tot hervorming griffierechten wijzigt ook de uitvoerbaarheid (Agerant gerechtsdeurwaarders)

Auteur: Kris Slabbaert (Agerant gerechtsdeurwaarders)

Publicatiedatum: 15/01/2019

In het Belgisch Staatsblad van 20 december 2018 verscheen de wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen.

Ook wijziging met betrekking tot de uitvoerbaarheid in de nieuwe wet

In de wet tot wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen is ook een wijziging met betrekking tot de uitvoerbaarheid opgenomen, meer bepaald art. 26.

Dat art. 26 bepaalt dat art. 1401 van hetzelfde wetboek wordt aangevuld met een lid luidende:

‘In elk geval wordt het aangevochten vonnis uitvoerbaar bij voorraad wanneer het rolrecht dat ten laste werd gelegd van de appellant ingevolge dit vonnis, niet werd betaald binnen een termijn van drie maanden die begint te lopen vanaf de beroepsakte. De griffier levert, op vraag van een partij, een attest af van overschrijding van deze termijn.’

Probleemstelling

Dus : het vonnis is niet uitvoerbaar bij voorraad. Beroep wordt aangetekend en schorst de uitvoering. Als binnen de drie maanden na neerlegging van het beroep het rolrecht van het bestreden vonnis niet wordt betaald wordt het niet uitvoerbaar vonnis dus uitvoerbaar. En als de in beroep gaande partij het rolrecht alsnog betaalt na die drie maanden. Wordt het niet uitvoerbaar vonnis dat uitvoerbaar was geworden wegens laattijdige betaling dan terug niet meer uitvoerbaar?

Lees hier de ‘Wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen’