Verschaffen onderwijs : éénjarige verjaringstermijn geldt volgens Cassatie ook voor maaltijden, schoolgerief, uitstappen… (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 21/08/2018

Artikel 2272, derde lid Burgerlijk Wetboek

Volgens dat artikel verjaren de rechtsvorderingen van kostschoolhouders, tot betaling van het kostgeld van hun leerlingen en van andere meesters, tot betaling van het leergeld door verloop van één jaar.

De visie van de Gentse vrederechter over de draagwijdte van dit artikel

De vrederechter van het tweede kanton Gent was op 31 juli 2017 van mening dat de vordering van de Stad Gent inzake onbetaalde schoolfacturen onderworpen is aan de éénjarige verjaringstermijn van artikel 2272, derde lid, Burgerlijk Wetboek “omdat de doelstelling van dit artikel is het toe te passen op scholen, instellingen en organisaties die scholen organiseren, zoals ze anno 2017 bestaan, en prestaties die betrekking hebben op vergoeding voor verschafte maaltijden, schoolgerief, uitstappen, administratiekosten, …”.

Het Cassatie-arrest van 28 juni 2018

‘Uit artikel 2272 , derde lid, Burgerlijk Wetboek blijkt de bedoeling van de wetgever om alle vorderingen die verband houden met het verschaffen van onderwijs te onderwerpen aan de eenjarige verjaringstermijn. Een grondwetconforme interpretatie van deze bepaling laat overigens niet toe hierbij een onderscheid te maken naargelang van de aard van in dat kader verstrekte prestaties en het toepassingsgebied te beperken tot louter kostgeld en leergeld’.

Het Cassatie-arrest dat ingespannen was door de Stad Gent tegen de beslissing van de vrederechter werd dus verworpen.

Lees hier het arrest