Verbod op uitvoering ten aanzien van particulieren (Agerant gerechtsdeurwaarders)

Auteur: Kris Slabbaert (Agerant gerechtsdeurwaarders)

Publicatiedatum: 13/05/2020

De commissie justitie heeft haar goedkeuring uitgesproken over een tijdelijke inperking van het uitvoerend beslag tegen particulieren. Een op het eerste zicht sociale maatregel die alle steun verdient. Toch is enige kritiek op haar plaats.

In eerste instantie is er de dagelijkse realiteit. En die is eenvoudig. Gerechtsdeurwaarders hebben hun beslagen reeds uit eigen beweging beperkt. Daar waar in het begin van dit jaar wekelijks een 3000-tal beslagen werden gelegd, is dit aantal sinds half maart geleidelijk teruggebracht naar een 10-tal per week. De gestemde beschermingsmaatregel werd in de praktijk dus reeds een twee maanden toegepast door de gerechtsdeurwaarders, niet door een wetgevend initiatief, maar enkel op grond van gezond verstand. De beperking wordt nu wettelijk met 1,5 maand verlengd, zonder enige nuance met betrekking tot de aard en het ontstaan van de schuldvordering, zonder enige nuance naar de aard van de debiteur toe.

Maar het gaat verder. Indien er alsnog tot uitvoerend roerend beslag zou worden overgegaan voorziet de wet nu reeds in een wachttermijn van één maand tussen het beslag en de daadwerkelijke verkoop, net om de debiteur de mogelijkheid te geven nog een regeling uit te werken. Het is trouwens aantoonbaar dat de daadwerkelijke openbare en gerechtelijke verkopen slechts een fractie betreffen van het aantal beslagen, net omdat gerechtsdeurwaarders – samen met debiteurs – naar een oplossing zoeken.
Door een algemeen uitstel te verlenen tot 17 juni (mogelijk nog verlengbaar) en rekening houdend met de wettelijk voorziene wachttermijn kan dit er mogelijk toe leiden dat uitvoeringen eigenlijk tot zes maanden worden geschorst.

Bijkomend zal elke algemene uitvoeringsstop ontegensprekelijk leiden tot een tsunami van vorderingen op het ogenblik dat de beëindiging van het uitvoeringsmoratorium in zicht komt. De debiteur zal zich geconfronteerd zien met mogelijke nieuwe vorderingen in accumulatie met oude nog aanslepende dossiers. Op deze manier heeft dit wetsvoorstel de werking die wel eens aan de mondmaskers wordt toegekend, nl. het creëren van een vals gevoel van veiligheid. Om de vergelijking door te trekken, we dienen de schuldvorderingen onder controle te houden, we moeten de curve afvlakken. Op de voorgestelde manier gaan we pieken krijgen die het systeem in gevaar brengen.

Veel meer dan een algemene, ongenuanceerde uitvoeringsstop is het aangewezen de gerechtsdeurwaarders hun verantwoordelijkheid verder te laten nemen. Niet door blind uitvoeringsdossiers op te starten, maar door op een sociaal verantwoorde manier de uitvoeringen in de mate van het mogelijke te laten doorlopen. De voorbije maanden heeft de gerechtsdeurwaarder bewezen dit te kunnen, maar het blijven uitstellen van betalingen in zijn algemeenheid, draagt niet bij tot het bezweren van de crisis, maar zal integendeel leiden tot essentiële problemen in de toekomst.

Ook de economische rol van de gerechtsdeurwaarder verdient aandacht. Op het ogenblik dat industrie en winkels terug opstarten is het vertrouwen broos. Het is van groot belang dat de spelers in het economische veld zekerheid verkrijgen omtrent uitvoeringen van onderliggende overeenkomsten. Het opgelegde uitvoeringsverbod komt hier niet aan tegemoet, integendeel.

In plaats van nu, rijkelijk laat en op het ogenblik dat industrie en winkels terug openen, een algemene uitvoeringsstop afkondigen, is het eerder aangewezen ook de uitvoeringen terug op te starten binnen de grenzen van de redelijkheid en rekening houdend met de nu reeds wettelijk voorziene wachttermijnen. De gerechtsdeurwaarder heeft de voorbije twee maanden aangetoond deze functie te kunnen invullen.