Ondernemingsstrafrecht:
wat wijzigt er door boek I en boek II van het Strafwetboek?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024


Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024

Meer rechtszekerheid voor de vennoten van een maatschap, VOF of CommV (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 27 maart 2024 werd het Wetsvoorstel van dhr. Koen Geens tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat betreft het invoeren van een gemeenrechtelijk verzetsrecht voor de vennoten van de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap eenparig goedgekeurd door de Commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Wat zegt de Memorie van Toelichting?

Vennoten van een maatschap, vennootschap onder firma (VOF) of commanditaire vennootschap (CommV) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van hun vennootschap. In de praktijk bestaat er echter discussie over de vraag of die vennoten nog een gewoon rechtsmiddel kunnen aanwenden tegen het vonnis waarbij hun vennootschap wordt veroordeeld tot betaling van zo’n schuld zonder dat één of meerdere vennoten in de zaak zijn. Dit wetsvoorstel strekt ertoe rechtszekerheid te bieden aan die vennoten die, in tegenstelling tot de vennootschap, niet werden betrokken bij het geding. Hoewel de wetgever wenst dat vennootschap en vennoten in één en dezelfde dagvaarding worden opgeroepen (artikel 4:26 WVV) of door de vennootschap in het geding worden betrokken, gebeurt dit niet steeds.

Teneinde een gemeenrechtelijk verzetsrecht in te schrijven voor de niet-gedaagde vennoten waarvan de vennootschap werd veroordeeld tot het uitvoeren van een verbintenis, worden zowel artikel 4:14 als artikel 4:26 van het WVV gewijzigd:

  1. Het nieuwe artikel 4:14, tweede lid WVV viseert de situatie waarbij de vennoot geen kennis had van het geding waarbij de maatschap tot betaling van een schuldvordering die voortvloeit uit de activiteit van de vennootschap werd veroordeeld. Daarin wordt bepaald dat de schuldeiser de beslissing moet betekenen aan de onwetende vennoot, wil hij die beslissing kunnen uitvoeren ten aanzien van die vennoot.
  2. Het nieuwe artikel 4:26, tweede lid WVV viseert de situatie waarbij de vennoot geen kennis had van het geding waarbij de VOF of CommV tot nakoming van een verbintenis werd veroordeeld. Ook voor deze gevallen wordt voorzien dat de schuldeiser de beslissing moet betekenen aan de onwetende vennoot, wil hij die beslissing ook ten aanzien van die vennoot kunnen uitvoeren.

Lees hier de volledige fiche van het Wetsvoorstel