Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


De aansprakelijkheid van
medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op dinsdag 28 november 2023


De verkoop van een onroerend goed:
hoever reikt de informatieplicht van de vastgoedmakelaar en de notaris?
Een selectie van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 28 november 2023


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

Mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 23 november 2023


Vennootschapsrecht:
een overzicht van recente wetgeving én rechtspraak

Mr. Joris De Vos en mr. Koen Selleslags (DLA Piper)

Webinar op donderdag 16 november 2023

Laster via sociale media. Wat doe je ertegen? (Monard Law)

Auteur: Pieter Helsen (Monard Law)

Internet en sociale media zorgen voor enorme mogelijkheden inzake communicatie en publiciteit. Zij hebben evenwel ook een keerzijde. Op diverse fora wemelt het van negatieve uitlatingen of commentaren, die zowel voor een onderneming, als voor een individueel persoon bijzonder schadelijk of kwetsend kunnen zijn.

Veel van deze uitlatingen vinden hun oorsprong in specifieke interpersoonlijke relaties.  Zo kunnen rancuneuze motieven van een ex-werknemer, een vroegere partner of een ontevreden cliënt heel wat schade veroorzaken.

Daarbij wordt vaak geschermd met het recht op vrije meningsuiting. Die vrijheid van meningsuiting is evenwel begrensd. In vele gevallen overschrijden commentaren of internetposts zonder discussie de grens van het toelaatbare.

Tegen zulke publicaties kan krachtdadig worden opgetreden. Verschillende acties zijn mogelijk.

  • Indien de dader gekend of identificeerbaar is, kan hij vooreerst in gebreke worden gesteld om zijn uitlatingen onmiddellijk te verwijderen.
  • Bij weigering kan een dagvaarding in kortgeding worden overwogen, of kan men zich tevens richten tot de verantwoordelijke of de provider van het gebruikte medium om een verwijdering te bekomen.
  • In vele gevallen vormen de uitlatingen zelfs strafbare laster. Daarvoor kan een strafklacht worden neergelegd. De wet sanctioneert laster met een bestraffing tot één jaar gevangenisstraf.

Laster is strafbaar ongeacht welk forum of medium door de dader wordt gebruikt. In de praktijk leiden evenwel niet alle klachten wegens strafbare laster ook tot een effectieve veroordeling. Indien de laster wordt verspreid via internet, wordt dit doorgaans gekwalificeerd als een drukpersmisdrijf waarvoor – volgens de Grondwet – enkel het hof van assisen bevoegd is. Vermits het hof van assisen niet wordt samen geroepen voor zaken van laster, dreigt in dergelijke zaken straffeloosheid. Bij laster via andere (sociale) media geldt deze beperking niet, en kan de dader wel degelijk strafrechtelijk worden vervolgd en veroordeeld.

  • In alle gevallen van laster of ontoelaatbare commentaren, is het tevens mogelijk om een burgerrechtelijke dagvaarding uit te brengen tot het bekomen van schadevergoeding.

Bron: Monard Law