Summer Deal
‘Verzekeringen en aansprakelijkheid’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Het nieuwe verbintenissenrecht & koop/verkoop’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Soft kills & Legal English’

3 webinars on demand

Insolventie van de advocaat

Webinar op 30 augustus

Summer Deal
‘De gerechtelijke reorganisatie’

3 webinars on demand

Summer Deal
‘Vennootschappen & Verenigingen’

7 webinars on demand

Laattijdige betekening door gerechtsdeurwaarder. Is deze contractuele fout overmacht voor tijdig indienen cassatieberoep? – Cassatie-arrest van 12 mei 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 25/05/2020

De feiten

De eiser in Cassatie heeft de betekeningsexploten van het cassatieberoep, dat op 13 februari 2020 aan de verweerders werd betekend, op 1 april 2020 op de griffie van het Hof heeft neergelegd, dit is buiten de in artikel 429, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde termijn van twee maanden volgend op de verklaring van cassatieberoep van 20 december 2019.

De eiser voert aan dat de gerechtsdeurwaarder, aan wie hij tijdig de opdracht heeft gegeven om tot betekening over te gaan en de exploten neer te leggen, de termijn voor neerlegging heeft laten verstrijken. Volgens de eiser maakt deze contractuele fout van de gerechtsdeurwaarder overmacht uit zodat het cassatieberoep ondanks de laattijdige neerlegging van de exploten ontvankelijk moet worden verklaard.

Het arrest van het Hof van Cassatie van 12 mei 2020

Het recht op toegang tot de rechter, zoals gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM en het monopolie dat artikel 519, § 1, Gerechtelijk Wetboek aan de gerechtsdeurwaarders toekent, alsook de beperkingen die, wat de keuze van de instrumenterende deurwaarder betreft, voortvloeien uit de regels inzake territoriale bevoegdheid die in artikel 516 van datzelfde wetboek zijn bepaald, houden in dat de fout of de nalatigheid van die ministeriële ambtenaar als overmacht kan worden beschouwd waardoor de wettelijke termijn om cassatieberoep in te stellen kan worden verlengd met de tijdsduur waarin het voor de eiser volstrekt onmogelijk was om dit beroep in te stellen.

Dit is niet het geval wanneer de gerechtsdeurwaarder de hem toerekenbare fout niet heeft begaan in het kader van het monopolie dat artikel 519, § 1, Gerechtelijk Wetboek aan deze ministeriële ambtenaar toekent, maar in de uitvoering van een handeling die hij overeenkomstig artikel 519, § 2, Gerechtelijk Wetboek op verzoek van een partij kan verrichten.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Lees hier het Cassatie-arrest