Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024


Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024

In het kader van een minnelijke schikking zal in de toekomst naast een geldsom eventueel ook een bestuursverbod kunnen opgelegd worden (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 4 april 2024 werd het Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering II goedgekeurd door de plenaire vergaderring van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Een onderdeel behandelt ook de minnelijke schikking (artikel 216bis Wetboek van strafvordering) waarbij voorzien wordt in de mogelijkheid voor het openbaar ministerie om in het kader van een minnelijke schikking naast de voorgestelde geldsom eventueel bijkomend een bestuursverbod op te leggen. Daarnaast voorziet het wetsontwerp in de bekendmaking van de minnelijke schikkingen en dus meer transparantie.

Lees het nieuwsbericht Belangrijke hervormingen rond spijtoptanten, guilty plea, verruimde minnelijke schikking en verjaring zijn een feit(Team Justitie)

Wat zegt de Memorie van toelichting over het bestuursverbod (artikel 5)?

‘Dit artikel voorziet in de mogelijkheid voor het openbaar ministerie om in het kader van een minnelijke schikking naast de voorgestelde geldsom eventueel bijkomend een bestuursverbod op te leggen. Vermits het bestuursverbod wordt opgelegd door het openbaar ministerie betreft het een beveiligingsmaatregel en geen straf. Er is geen sprake van schulderkenning. In navolging van het advies 73.410/1 van 1 juni 2023 van de Raad van State wordt verduidelijkt wat met een bestuursverbod bij wijze van beveiligingsmaatregel wordt bedoeld. Onder bestuursverbod bij wijze van beveiligingsmaatregel dient te worden begrepen het verbod om, persoonlijk of door een tussenpersoon, de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder van alle soorten rechtspersonen of enige functie waarbij macht wordt verleend om een van die rechtspersonen te verbinden of de functie van persoon belast met het bestuur van een vestiging in België, bedoeld in artikel 198, § 6, eerste lid, van de op 30 november 1935 gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen of het beroep van effectenmakelaar of correspondent-effectenmakelaar uit te oefenen.

Wat zegt de Memorie van toelichting over de bekendmaking van de minnelijke schikkingen (artikel 6)?

‘Veelal komen de met het openbaar ministerie gesloten schikkingen nooit in de openbaarheid, zodat transparantie over de neergetelde sommen veel te wensen overlaat. In de media wordt naar aanleiding van de dossiers, waarin een minnelijke schikking is afgesloten en die een symboolwaarde hebben, vaak gesproken van klassenjustitie. Een mogelijkheid die al bestaat voor de minnelijke schikkingen voor de administratieve sancties van de FSMA: die worden gepubliceerd op hun website op grond van artikel 71, § 3, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Het wetsontwerp voorziet dat de beslissing tot bekrachtiging van de minnelijke schikking, ook deze van het onderzoeksgerecht, in openbare zitting wordt uitgesproken.’

Lees hier de Volledige fiche van het Wetsontwerp