Hervorming Burgerlijk Wetboek (FOD Justitie)

Auteur: FOD Justitie

Publicatiedatum: december 2017

Reden voor hervorming

Het Burgerlijk Wetboek bestaat al sinds 1804 en vormt de basis van onze maatschappelijke ordening. Het beheerst het leven van de burger van wieg tot graf.

Het concept van een Burgerlijk Wetboek is ook in de 21ste eeuw nog lang niet achterhaald. De doelstellingen die de wetgever destijds voor ogen had, blijven zinvol. Ook voor de hedendaagse samenleving is een logisch, redelijk en begrijpelijk privaat recht belangrijk.

Ondanks bepaalde aanpassingen, is het Burgerlijk Wetboek na 200 jaar vanzelfsprekend niet meer afgestemd op de noden van de moderne maatschappij. Grote delen van het wetboek stemmen niet meer overeen met het recht zoals het in de praktijk wordt toegepast. Ook ons hedendaagse wereldbeeld en de technologische evoluties zorgen ervoor dat het wetboek toe is aan een grondige hervorming.

Dit initiatief maakt deel uit van een globale herziening van de basiswetgeving.

Manier van werken

Om het wetboek te herschrijven, stelde de minister van Justitie verschillende groepen van experten aan, die samen een hervormingsvoorstel uitwerken. Om iedereen te informeren en de kans te bieden om te reageren, is er een consultatieronde gepland.

Op deze website kan u de voorstelteksten per hoofdstuk raadplegen en feedback geven via e-mail. De wetgever kan rekening houden met die input bij het opstellen van het voorontwerp van wet. De minister zal in die fase verduidelijken hoe bepaalde suggesties en opmerkingen weerklank krijgen in het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Voorstellen

De voorlopige planning van de publicatie van de voorstelteksten is als volgt:

  • december 2017 : goederenrecht, verbintenissenrecht en bewijsrecht
  • 2018 : aansprakelijkheidsrecht, persoonlijke zekerheden en lening

Deze planning is onder voorbehoud. De rubrieken worden aangevuld zodra de inhoud beschikbaar is.

Na publicatie hebt u tot 1 februari 2018 de tijd om uw feedback te geven.

Ter informatie: de bestanden zijn nog in nalezing, het is mogelijk dat beide taalversies nog niet volledig identiek zijn.

Boek 2. Goederenrecht:

1. memorie van toelichting (PDF, 4.78 MB)
2. voorontwerp van wet (PDF, 1.02 MB)

Boek 6. Verbintenissenrecht:

1. memorie van toelichting (PDF , 3.87 MB) 
2. voorontwerp van wet (PDF, 1.54 MB)

Boek 8. Bewijsrecht:

1. memorie van toelichting (PDF, 678.51 KB) 
2. voorontwerp van wet (PDF, 536.81 KB)

Geef feedback

Uw opmerkingen en suggesties zijn welkom op bwcc@just.fgov.be

Vermeld daarbij duidelijk:

  • over welk boek en welk artikel in het Burgerlijk Wetboek u feedback geeft;
  • welke aanpassing u suggereert en waarom.

Reageren kan tot maximaal 1 februari 2018. Laattijdige reacties worden mogelijk niet opgenomen in de verwerking van de definitieve teksten.

Om praktische redenen, is het niet mogelijk om elke bijdrage individueel te beantwoorden.

Lees hier het originele artikel