Grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken wordt gemakkelijker (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 12/02/2018

Het wetsontwerp beoogt de uitvoering en aanvulling van Verordening (EU) nr. 655/2014 van 15 mei 2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken.

Hierbij een aantal wijzigingen die in het Gerechtelijk Wetboek worden voorzien:

1. Er wordt een nieuwe taak toegevoegd aan de lijst van taken van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: deze laatste wordt aangewezen om te fungeren als informatie-instantie. De taken van een dergelijke informatie-instantie sluiten aan bij de taken van de gerechtsdeurwaarder; deze voert immers op vandaag reeds solvabiliteitsonderzoeken uit en stelt vermogensrapporten op en levert die af. Omdat in de Verordening wordt gevraagd 1 instantie aan te duiden, en ook vanuit de bankensector de vraag kwam om omwille van de efficiëntie en in het kader van de gegevensbescherming met 1 centrale instantie te werken, wordt geopteerd voor de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Deze nieuwe taak van de Nationale Kamer wordt uitgeoefend door haar directiecomité. Er wordt voorzien in een verplichting voor de bank om de gevraagde info, of het ontbreken daarvan, met bekwame spoed mee te delen aan de Nationale Kamer, en in een verbod om de schuldenaar van het verzoek om rekeninginformatie in kennis te stellen vooraleer een termijn van 30 dagen na de dag van mededeling van de gevraagde informatie of het ontbreken daarvan aan de Nationale Kamer is verstreken.

2. Het Gerechtelijk Wetboek bevat een lijst met beslissingen waartegen bij het Hof van Beroep hoger beroep kan worden aangetekend.

  • Vooreerst kan het Hof van Beroep kennis nemen van het hoger beroep tegen beslissingen waarbij het verzoek om een Europees bevel tot conservatoir beslag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen.
  • Verder kan het Hof van Beroep kennis nemen van het hoger beroep tegen beslissingen genomen op grond van de rechtsmiddelen die door schuldenaar of schuldeiser kunnen worden ingesteld tegen het Europees bevel tot conservatoir beslag of zijn tenuitvoerlegging.

3. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders richt een “Centraal register voor Europees conservatoir beslag op bankrekeningen” op (Centraal Register EAPO).

  • De finaliteit van dit register verschilt fundamenteel van die van andere databanken die reeds werden opgericht door de Nationale Kamer, zoals bijvoorbeeld het Centraal Bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (CBB). Het Centraal Register EAPO situeert zich immers in een fase die voorafgaat aan de eventuele tenuitvoerlegging.
  • Met betrekking tot de gegevens die worden verzameld in het Centraal Register EAPO, wordt verduidelijkt dat het gaat om die gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden van het rechterlijk verzoek, en om het juiste verloop na te gaan van de procedures betreffende het verzoek voor het verkrijgen van rekeninginformatie.
  • Ook worden, overeenkomstig de aanbevelingen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de algemene gegevenscategorieën die het Centraal register EAPO registreert, in de wet verankerd.

4. De schuldenaar die het voorwerp uitmaakt van het verzoek voor het verkrijgen van rekeninginformatie moet om, van zodra hij kennis mag hebben van het bewarend beslag op zijn tegoeden, de mogelijkheid hebben kennis te krijgen van de in het register opgenomen gegevens die hem betreffen, diegenen die er toegang toe hebben, de bewaartermijn van de gegevens, wie de verantwoordelijke voor hun verwerking is, op welke wijze hij eventueel inzage in deze gegevens kan krijgen en op welke wijze hij in voorkomend geval de verbetering van foutieve gegevens kan bekomen.

5. De bewaringstermijn van de in het Register opgenomen gegevens wordt bepaald op ten hoogste 6 maanden vanaf het moment van registratie.

6. De beslagrechter doet uitspraak doet over de volgende verzoeken:

  • De verzoeken om een Europees bevel tot conservatoir beslag, als bedoeld in de Verordening
  • De rechtsmiddelen als bedoeld in de artikelen 33, 34 en 35 van dezelfde Verordening.

7. Er wordt in ons nationaal recht voorzien in een mogelijkheid voor de schuldeiser om onder bepaalde voorwaarden een verzoek om informatie in te dienen bij de rechter. Het verzoek dient te worden geïntegreerd in het verzoekschrift voor het verkrijgen van een bewarend beslag onder derden. Hiermee wordt getracht de schuldeiser in een puur Belgisch, niet-grensoverschrijdend geschil dezelfde mogelijkheden te bieden als diegene die de schuldeiser in het kader van de Europese procedure worden geboden.

8. Het Europees bevel tot conservatoir beslag moet worden ingetrokken of eindigen indien het gerecht in principe 30 dagen na indiening van het verzoek of, indien dit later is, 14 dagen na de datum waarop het bevel is uitgevaardigd, geen bewijs heeft ontvangen van het instellen door de schuldeiser van een procedure betreffende het bodemgeschil.

  • Er wordt voorzien in een ambtshalve intrekking door de rechter die het nodige bewijs van het instellen van een procedure betreffende het bodemgeschil niet binnen de daarvoor voorziene termijn heeft ontvangen.
  • De partijen dienen van deze ambtshalve intrekking op de hoogte te worden gebracht, zodat zij de nodige stappen kunnen zetten om het beslag te laten opheffen. Sowieso zal de schuldenaar hier belang bij hebben, maar ook de schuldeiser, die mogelijk een zekerheid heeft moeten stellen en riskeert aansprakelijk te worden gesteld bij laattijdige opheffing van het beslag en eventuele daaruit voortvloeiende schade, zal belang hebben bij een snelle opheffing van het conservatoir beslag.

9. De gerechtsdeurwaarder wordt aangeduid als bevoegde instantie: hij zal met andere woorden bevoegd zijn voor de ontvangst, doorzending of betekening of kennisgeving, overeenkomstig een reeks bepalingen van de Verordening.

10. Er worden enkele nadere modaliteiten voorzien betreffende de afgifte en verzending van de verklaring betreffende de tegoeden waarop beslag wordt gelegd. Waar mogelijk werd aansluiting gezocht bij wat in ons nationaal recht wordt voorzien met betrekking tot de verklaring van derde beslagene in geval van bewarend beslag onder derden.

Een uitgebreide toelichting vindt u in de Memorie van Toelichting (vanaf pagina 229)