Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

Het verbintenissenrecht
anno 2023:
12 actuele kernvragen
(Incl. handboek)

Webinar op 7 februari 2023

De bedrijfsleider en strafrechtelijk risicobeheer

Webinar op 10 februari 2023

De uitbreiding van de fiscale
aanslag- en onderzoekstermijnen

Webinar op 26 januari 2023

Het nieuwe bewijsrecht:
maar wat nu in de praktijk?

Webinar op 27 januari 

Voordeelpakket
‘Beslag, borgstelling en zekerheden’

 4 webinars on demand

Gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale zaken. Maakt het op 23 juni 2022 ingediend wetsvoorstel enige kans op succes? (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Op 23 juni 2022 werd door de heer Benoît Piedboeuf en mevrouw Nathalie Gilson een wetsvoorstel ingediend betreffende het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale zaken.

Samengevat komt er op neer dat wanneer de belastingadministratie de wet schendt of onregelmatigheden begaat in het raam van de procedure tot vestiging van een belasting, de vraag rijst of de diensten onrechtmatig verkregen bewijsmiddelen mogen gebruiken. Bij ontstentenis van een wettelijke regeling wordt deze kwestie thans in het fiscaal recht geregeld door de Antigoon-rechtspraak toe te passen die voor strafzaken tot stand is gekomen. Die maakt het aldus mogelijk onrechtmatig verkregen bewijsmiddelen te gebruiken, behalve in bepaalde gevallen.

Het is uiteraard opmerkelijk dat een rechtspraaktheorie (en niet een wettekst) de grondslag legt voor een dergelijke essentiële kwestie en dat die de administratie toestaat om bij de vestiging van een belasting voor een belastingplichtige, gebruik te maken van bewijsmiddelen die zijn verkregen met schending van wetsbepalingen (van welke aard ook).

Dit wetsvoorstel beoogt niet alleen een duidelijk wettelijk kader te scheppen voor het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijskrachtige gegevens, maar ook verandering te brengen in de huidige stelling dat de belastingadministratie in principe elk bewijsmiddel mag gebruiken, behoudens uitzonderingen. Dit wetsvoorstel beoogt dan ook te bepalen dat de belastingadministratie niet langer onrechtmatig verkregen bewijsmiddelen mag gebruiken om een belasting te vestigen, behalve in bepaalde gevallen die nauwkeuring wettelijk zijn afgebakend.

Lees hier het wetsvoorstel