Een laatste portie Potpourri (Schoups)

Auteurs: Joost Bats en Geert De Buyzer (Schoups)

Publicatiedatum: 04/08/2017

Het begrip “Potpourriwet” is inmiddels goed ingeburgerd. Sinds 2015 werden er vijf Potpourriwetten goedgekeurd, die een hele reeks hervormingen m.b.t. het burgerlijk en strafprocesrecht bevatten, alsook m.b.t. de organisatorische aspecten van justitie. Het gaat voornamelijk over “quick wins”, in afwachting van meer ingrijpende hervormingen.

Op 6 juli 2017 keurde het Parlement de vijfde en voorlopig laatste Potpourriwet goed. Daarin werden opnieuw een hele resem procedures vereenvoudigd, verduidelijkt of geharmoniseerd, met als bedoeling de werking van justitie te verbeteren en de werklast bij de hoven en rechtbanken te verminderen. Er werd ook ingezet op de verdere modernisering en informatisering van justitie.

Deze wet verscheen op 24 juli 2017 in het Belgisch Staatsblad en trad grotendeels op 3 augustus 2017 in werking.

We zetten kort de belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

  • de wetgeving i.v.m. het notariaat wordt vereenvoudigd en gemoderniseerd. Zo zal de verklaring tot verwerping/aanvaarding van de erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving in de toekomst enkel nog bij de notaris kunnen worden afgelegd en niet langer ter griffie. Deze verklaringen zullen worden bijgehouden in een centraal erfrechtregister. Er wordt ook voorzien de mogelijkheid om aktes per video-conferentie te laten verlijden, wat voor de partijen veel tijd zal besparen.
  • er worden ook een aantal wijzigingen op het vlak van de gerechtelijke procedure doorgevoerd, o.m. op het vlak van de wering van conclusies.

Een aantal wijzigingen betreffen verduidelijkingen van wijzigingen die in de eerste Potpourriwet waren ingevoerd en waaromtrent controverse was ontstaan. Zo heeft de wetgever verduidelijkt dat de rechter die een onderzoeksmaatregel beveelt enkel eerst over ontvankelijkheid van de vordering moet oordelen, wanneer er daarover betwisting bestaat.

Een zeer ingrijpende wijziging betreft de beperking van de mogelijkheid om verzet in te stellen tegen een verstekvonnis. Voortaan zal verzet enkel nog mogelijk zijn tegen verstekvonnissen die in laatste aanleg zijn gewezen. Tegen een verstekvonnis waartegen hoger beroep mogelijk is, kan daarentegen geen verzet meer worden ingesteld. Deze wijziging heeft reeds tot heel wat kritiek geleid, aangezien de rechten van verdediging hierdoor in het gedrang zouden komen.

  • de nieuwe wet bevat ook nog een aantal wijzigingen inzake de rechterlijke organisatie. Zo zal éénzelfde griffie kunnen worden verbonden aan meerdere vredegerechten en politierechtbanken, wat moet leiden tot een vermindering van de werkingskosten.
  • tenslotte bevat de vijfde Potpourriwet nog een aantal wijzigingen aan het straf- en strafprocesrecht. Richtlijn 2013/40/EU inzake cybercriminaliteit wordt onder meer verder omgezet naar Belgisch recht en de strafmaat voor de schending van het beroepsgeheim wordt aanzienlijk verhoogd.

Met de goedkeuring van de vijfde Potpourriwet is de Potpourrisaga thans voorlopig afgerond.

Zoals vermeld, is de justitiehervorming hiermee evenwel nog lang niet ten einde. Integendeel, de “sprong” van Minister Geens nadert met rasse schreden. We houden u op de hoogte.

Lees hier het originele artikel