Spreken met impact voor juridische beroepen

Webinar op 3 juni 2022

De nietigheid naar huidig en toekomstig verbintenissenrecht

Webinar op 16 juni 2022

Contracten anno 2021

Webinar on demand

Het beslagrecht anders belicht

Webinar on demand

Voordeelpakket
‘Beslag en zekerheden’

3 Webinars on demand

Antiwitwasverplichtingen en ondernemen

Webinar on demand

Aanbevelingen ingevolge corona (College van hoven en rechtbanken)

Auteur: Fabienne Bayard, voorzitter van het College van de hoven en rechtbanken

Publicatiedatum: 13/03/2020

INLEIDING

Zoals gisteren op de middag werd aangekondigd, en na kennisnamen van de maatregelen van de Veiligheidsraad, volgen hierna de aanbevelingen die het College geeft aan de verschillende directiecomités.

Het doel is om de continuïteit van de dienstverlening aan de rechtszoekende te waarborgen en tegelijkertijd aan onze medewerkers, magistraten en “bezoekers” de nodige gezondheidsbescherming te garanderen.

We moeten er ook uw aandacht op vestigen dat er rekening moet worden gehouden met het feit dat we gaan geconfronteerd worden met talrijke afwezigheden.

Daarom wordt het alvast ten zeerste aanbevolen om de basisgezondheidsmaatregelen toe te passen, waarvan de doeltreffendheid door de autoriteiten unaniem werd bevestigd.

Die moeten het voorwerp uitmaken van een gedetailleerde en verstandige analyse, bij voorkeur in overleg met de entiteiten van hetzelfde type, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende parameters:

 • de inrichting van de lokalen;
 • het aantal aanwezige rechtszoekenden(op de zittingen en op de griffies);
 • de graad van aan-/afwezigheid van personeelsleden of magistraten.

Daarom moet het volgende worden vermeden:

 • fysiek interpersoonlijk contact;
 • bijeenkomsten van verschillende mensen in kleine ruimtes.

Wordt daarentegen aangeraden:

 • regelmatige verluchting van de lokalen;
 • regelmatig de handen wassen met zeep gedurende 40-60 seconden;
 • een soepelere organisatie van de zittingen om te voorkomen dat er te veel mensen aanwezig zijn in de zittingszaal.
AANBEVELINGEN

1. Wat de aanwezigheid van de magistraten en het gerechtspersoneel betreft

Alle personen die geacht worden een zwakke gezondheid te hebben, moeten de toelating krijgen om thuis te blijven.

Voor de griffiers en de magistraten die beschikken over een laptop moet het thuiswerk zoveel mogelijke worden aangemoedigd. Er moet worden voorzien in een systeem van wachtdienst of permanentie.

Voor de personeelsleden van niveau C en D die niet over een laptop beschikken, heeft de FOD laten weten dat de hoofdgriffiers dienstvrijstelling kunnen verlenen. Elke hoofdgriffier zal, indien mogelijk, bepaalde taken geven die op afstand kunnen worden uitgevoerd. Elke hoofdgriffier zal de dienstverlening van de griffie dus moeten organiseren met minder aanwezig personeel, bijvoorbeeld door te zorgen voor een beurtrol.

2. De organisatie van de zittingen

De dienstregeling moet worden aangepast aan de te verwachten vermindering van beschikbaar personeel.

Dringende zaken moeten worden behandeld voor zover de gezondheidsvoorwaarden het toelaten.

Het wordt aanbevolen dat elke entiteit in alle loyauteit en met de nodige zorg analyseert of en in welke mate terechtzittingen kunnen worden gehouden zonder iemand in gevaar te brengen.

Die analyse kan als volgt gebeuren:

1. Voor de burgerlijke zaken:

 • de reorganisatie (indien mogelijk) of de annulering van druk bijgewoonde inleidende zittingen als de voorgeschreven veiligheidsafstand tussen mensen niet kan worden gegarandeerd; aanbevolen wordt dat iedere korpsoverste aan de syndicus van de gerechtsdeurwaarders vraagt om geen nieuwe dossiers in te leiden voor 19 april 2020, behoudens met toelating van de voorzitter;
 • voorzien in de mogelijkheid om gebruik te maken van de schriftelijke behandeling (in overleg met de balies);
 • de herziening van de tijdschema’s voor de zittingen, door specifieke uren voor behandeling te voorzien, teneinde ervoor te zorgen dat er minder mensen aanwezig zijn;
 • voorzien in aangepaste lokalen rekening houdend met de nodige veiligheidsafstand tussen de aanwezigen;

Indien deze (of andere) alternatieven niet kunnen worden geïmplementeerd, moet het uitstel van niet-dringende zaken worden overwogen. Die maatregel zal ook nodig zijn als het aantal zieke magistraten of personeelsleden het onmogelijk maakt om de dienst voort te zetten.

Er wordt aanbevolen de nodige soepelheid aan de dag te leggen ten aanzien van:

 • vragen om uitstel;
 • de vertegenwoordiging van partijen door hun advocaat in gevallen waar hun aanwezigheid wettelijk vereist is (bijvoorbeeld familiezaken).

2. Voor strafzaken:

De bovenstaande aanbevelingen zijn van toepassing, met dien verstande dat alle zaken met betrekking tot gedetineerden of met een dringend karakter (verjaringsproblemen, zedendelinquenten, recidivisten, enz.) moeten worden behandeld conform afspraken met het “plaatselijke” parket, zowel voor de Raadkamer, de Kamer van inbeschuldigingstelling als voor de correctionele kamers van de rechtbank van eerste aanleg of het hof van beroep.

De andere gewone strafrechtelijke procedures kunnen, als de omstandigheden het vereisen, worden verdaagd nadat het individuele dossier werd bestudeerd en na overleg met het openbaar ministerie.

3. De lokalen en het onderhoudspersoneel

Het is belangrijk om te zorgen voor een goede hygiëne en een regelmatige reiniging van het gebouw, evenals voor een zo frequent mogelijke verluchting. Als er een besmette persoon aanwezig is, moet het lokaal waar de persoon aanwezig was, onmiddellijk worden gesloten totdat het grondig is gereinigd en gedesinfecteerd met chloor. Als het schoonmaken niet onmiddellijk kan gebeuren, moet het lokaal gesloten blijven. Het schoonmaakpersoneel moet gevraagd worden om handschoenen te dragen en regelmatig hun handen te wassen.

***

Alle directiecomités zorgt minstens via de website voor een heldere communicatie omtrent de genomen maatregelen.

Ter informatie: deze nota wordt verstuurd naar avocat.be en naar de OVB.

Het College staat open voor alle nuttige suggesties en volgt de evolutie van de situatie op de voet.

We rekenen ook op de loyaliteit, het engagement en de creativiteit van eenieder bij het uitvoeren van de maatregelen die door de verschillende directiecomités zullen worden.

Wij danken u hartelijk voor alles wat u doet op het terrein om in deze omstandigheden de dienstverlening aan de rechtszoekenden mogelijk te maken.

Lees hier het originele artikel