Wijzigingen aan het Vlaams Onteigeningsdecreet op til? De onderhandelingsplicht nader gedefinieerd (Publius)

Auteur: Leandra Decuyper (Publius)

Publicatiedatum: 17/08/2020 

Enkele Vlaamse parlementsleden hebben een voorstel van decreet tot wijziging van het Vlaams Onteigeningsdecreet ingediend. Het voorstel strekt ertoe het begrip ‘minnelijke onderhandelingstermijn’ te definiëren, de onteigenende instantie te verplichten om op straffe van nietigheid de minnelijke onderhandelingstermijn te vermelden in het voorlopig onteigeningsbesluit en de kennisgeving en de gevolgen van de vooraf vastgestelde minnelijke onderhandelingstermijn nader te regelen.

Het Vlaams Onteigeningsdecreet bepaalt thans enkel dat (a) de onteigenende overheid een ‘aantoonbare poging’ moet ondernemen om via onderhandelingen het te onteigenen goed of zakelijk recht minnelijk te verwerven en (b) het laatste schriftelijk bod uiterlijk 4 weken voor de dagvaarding in onteigening – die melding moet maken van het bedrag van dit laatste schriftelijk bod – moet geschieden.

De Raad van State is in haar advies alvast kritisch voor het voorstel van decreet:

‘Het voor advies voorgelegde voorstel bevat een vrij gedetailleerde en relatief complexe decretale regeling. Het stelt immers een principiële verplichting in tot het voortzetten van de onderhandelingen zolang de vooraf bepaalde termijn niet is verstreken, het omschrijft de omstandigheden waarin van die termijn kan worden afgeweken en het machtigt de Vlaamse Regering om die omstandigheden nader te bepalen. De vraag rijst of het voorstel aldus niet neerkomt op een nadere regeling van de onderhandelingen die destijds – bij het aannemen van het decreet van 24 februari 2017 – onwenselijk werd geacht. Uiteraard kan de decreetgever ter zake tot andere inzichten komen, maar bovendien lijkt niet met zekerheid te kunnen worden gezegd dat de voorgestelde regeling de door de indieners beoogde effecten van het versnellen en het “faciliteren” van onteigeningen zal hebben.’

Lees het voorstel van decreet en het advies van de Raad van State hier.

Wordt vervolgd!

Lees hier het originele artikel