Voortaan staat niet de bouwheer, maar de eigenaar in voor een ASTRID-radiodekking (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)

Publicatiedatum: 26/10/2018

In principe wordt de radiodekking in gebouwen zoals gevangenissen, luchthavens en concertzalen verzekerd door het beheerscontract tussen de Belgische Staat en ASTRID NV.

ASTRID NV (All-round Semi-cellular Trunking Radio communication system with Integrated Dispatchings) is een gespecialiseerde operator die de Belgische hulp- en veiligheidsdiensten in staat stelt om efficiënt te communiceren.

Nieuwe, grote bouw- en infrastructuurwerken waar de radiodekking niet verzekerd wordt door het beheerscontract tussen de Staat en ASTRID NV, worden aan een speciaal daarvoor opgerichte Veiligheidscommissie voorgelegd voor een veiligheidsevaluatie.

Onder nieuwe bouw- en infrastructuurwerken wordt verstaan: bouw- en infrastructuurwerken waarvoor een stedenbouwkundige aanvraag werd ingediend na 1 mei 2014.

Onder grote bouw- en infrastructuurwerken wordt verstaan: (1°) voor publiek toegankelijke bouw- en infrastructuurwerken waar, omwille van de dagelijkse activiteiten of bijzondere evenementen die er plaats vinden, een toeloop van meer dan 150 mensen te verwachten valt, (2°) die beschikken over een ondergrondse ruimte, groter dan 25 m², die voor het publiek toegankelijk is of waarin gevaarlijke stoffen of preparaten zijn, (3°) die al dan niet toegankelijk zijn voor het publiek waarvan de grondoppervlakte meer dan 2.500 m² bedraagt.

De Veiligheidscommissie kan uit veiligheidsoverwegingen oordelen dat bij dergelijke nieuwe, grote bouw- en infrastructuurwerken eveneens een ASTRID-radiodekking vereist is.

Voorheen was de bouwheer in dat geval verplicht om te zorgen voor voldoende radiodekking door het ASTRID-netwerk.

Bij een snelle verkoop na de oplevering kon dit er echter toe leiden dat de bouwheer zich onttrok aan zijn verplichting tot installatie en onderhoud van de ASTRID-radiodekking.

De Wet van 15 juli 2018 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken wijzigt dit in die zin dat deze verplichting voortaan rust op de eigenaar van nieuwe, grote bouw- en infrastructuurwerken zodat men zeker is dat voorzien wordt in de radiodekking.

Deze wijziging trad in werking op 5 oktober 2018.

Lees hier het originele artikel