Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024

Vlaams Parlement keurt stikstofdecreet goed (Publius)

Auteurs: Deborah Smets en Elliott Missault (Publius)

Op 24 januari 2024 werd het stikstofdecreet in het Vlaams Parlement gestemd.

Na drie jaar onderhandelen, heel wat media-aandacht en rechtsonzekerheid heeft Vlaanderen dan uiteindelijk toch een nieuw kader voor de vergunningverlening.

Het decreet zou bijdragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de impact van stikstofdepositie op Speciale Beschermingszones (SBZ) structureel en planmatig terug te dringen. De Parlementaire voorbereidingen omschrijven de doelstellingen van het decreet als volgt:

‘5. Dit decreet voorziet in de verankering van specifieke emissiereductiedoelstellingen voor ammoniak en stikstofoxide op het globaal Vlaams niveau en op deelsectorniveau. Op Vlaamse niveau worden de ammoniakemissies en de NOx-emissies gereduceerd zodat de totale jaarlijkse emissie van het Vlaamse gewest vanaf 1 januari 2031 beperkt is tot 21,8 kton NOx-N en 21,3 kton NH3-N waardoor een reductie gerealiseerd wordt van 45,1% NOX en 40,6% NH3. Naast de absolute emissies voor NOx en NH3, worden ook de reductiepercentages (voor het jaar 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2015) verankerd omdat de depositiedoelstelling van de PAS ook uitgedrukt is als een percentuele verbetering ten opzichte van de referentie-situatie 2015. Voor emissie-inschattingen voor heden en toekomst wordt gebruik gemaakt van emissiemodellen die regelmatig worden bijgesteld op basis van de meest recente wetenschappelijk kennis. Dit maakt dat emissie-inschattingen van zowel historische als toekomstige jaren kunnen aangepast worden. Bij het gebruik van absolute plafonds kunnen zulke wijzigingen mogelijk leiden tot lagere afbouw van de emissie, wat tot gevolg heeft dat de depositie ook niet op de vooropgestelde manier zal dalen en de depositiedoelstelling van de PAS niet zal bereikt worden. Het werken met een reductiepercentage vangt dit probleem op.

6. Ook de PAS-doelstellingen inzake het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen voor stikstofgevoelige habitats door middel van passend beheer en het uitvoeren van de vermelde projecten inzake het wegnemen of milderen van de effecten van stikstofdepositie, met vermelding van de realisatietermijn, worden decretaal verankerd.

7. In functie van de hierboven vermelde doelstellingen bevat het decreet in het bijzonder generieke bronmaatregelen, een regeling omtrent piekbelasters, beoordelingskaders voor vergunningverlening en bepalingen in verband met het maatwerkgebied Turnhouts Vennengebied. Ook een aantal flankerende maatregelen worden opgenomen in dit decreet. Er wordt daarnaast voorzien in een aantal monitorings- , rapportage- en evaluatieverplichtingen.’

Het Stikstofdecreet treedt in werking op de dag na de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Tegenstanders van het stikstofdecreet hebben, onder andere steunend op het negatieve advies van de Raad van State, reeds hun plannen aangekondigd om een vernietigingsprocedure in te leiden bij het Grondwettelijk Hof.

Bron: Publius

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed