Vlaams huurdecreet goedgekeurd op 14 juli 2017 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 08/08/2017

Op 14 juli 2017 werd het nieuw Vlaams Huurdecreet, dat de rechten en plichten van huurders en verhuurders regelt, goedgekeurd.

De krachtlijnen zijn de volgende:

 1. De huurovereenkomst van negen jaar blijft de regel. Huurovereenkomsten van korte duur blijven mogelijk maar kunnen voortaan expliciet opgezegd worden door de huurder.
 2. De huurwaarborg wordt verhoogd van twee naar drie maanden huur. Voor wie dat een te hoog bedrag is, komt er een renteloze, anonieme huurwaarborglening, naast de bestaande OCMW-waarborgregeling. De huurwaarborg kan enkel betaald worden door deze te storten op een geblokkeerde rekening of door middel van een bankwaarborg, betalen in cash is niet toegestaan.
 3. De verhuurder kan de huurprijs vrij blijven bepalen, een indexering hiervan kan enkel als er energiebesparende investeringen werden uitgevoerd.
 4. Bij het afsluiten van de huurovereenkomst, wordt een plaatsbeschrijving uitgevoerd. Op het einde van het huurcontract kan dat indien één van de partijen daarom verzoekt.
 5. Het decreet regelt de huurovereenkomsten voor studentenhuisvesting.
 6. In functie van de nieuwe samenlevingsvormen worden een aantal specifieke bepalingen voor medehuur opgenomen (regelingen in geval van beëindigen huwelijk/wettelijk samenwonen, een nieuwe samenwonende partner, samenwonen met vrienden, … ).
 7. De opzeggingsmogelijkheid met het oog op renovatie wordt versoepeld.
 8. Ingeval van nietigverklaring van de huurovereenkomst omdat de woning niet voldoet aan de kwaliteitsnormen, kan de huurder terugbetaling vragen van de huurgelden.
 9. De gebruikskosten, zoals de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de lift of het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, zijn ten laste van de huurder en de huurder is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van herstellingen aan de woning van schade, ontstaan door eigen fout.
 10. De huurder is aansprakelijk voor brand- én waterschade en wordt verplicht om hiervoor een verzekering af te sluiten.
 11. Bij een dreigende uithuiszetting wordt het OCMW sneller op de hoogte gebracht.
 12. In de toekomst zullen naast huurdersorganisaties ook verhuurdersorganisaties erkend en financieel ondersteund kunnen worden.

Lees hier het ‘Voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan’