Vlaams Huurdecreet definitief goedgekeurd op 18 mei 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 22/05/2018

Het ontwerp van het Vlaams Huurdecreet werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering en de nieuwe regels gaan in op begin 2019 (niet zoals eerder gepland op 1 september 2018).

Om de duidelijkheid en de kenbaarheid van het nieuwe decretale kader te bevorderen werd ervoor gekozen een nieuw decreet uit te werken dat in de plaats komt van de gemeenrechtelijke bepalingen over huur uit het Burgerlijk Wetboek en de Woninghuurwet.

Volgende documenten zijn vanaf 22 mei 2018 te raadplegen:

Nota aan de Vlaamse regering van minister L. Homans

Ontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan

De Memorie van Toelichting

Het advies van de Raad van State