Vlaams Gewest: opnieuw vergunning nodig bij de eenlotsverkaveling (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)

Publicatiedatum: 20/06/2019

  • Wie slechts één perceel bouwgrond wilde afsplitsen van een bestaand bebouwd perceel, had daarvoor tot eind 2017 een omgevingsvergunning nodig. Dergelijke eenlotsverkaveling bracht heel wat administratief werk alsook administratieve kosten mee;
  • Met de invoering van artikel 52,4° van het decreet van het Vlaams Gewest van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (het Decreet) wilde de wetgever een vereenvoudiging doorvoeren;
  • Het is steeds verplicht geweest om een vergunning aan te vragen wanneer er twee of meer onbebouwde percelen ontstaan na de afsplitsing. Echter sinds 1 januari 2018 was geen omgevingsvergunning meer vereist indien er na de afsplitsing van een bestaand bebouwd perceel slechts één onbebouwd perceel overbleef;
  • Het Grondwettelijk Hof heeft op 23 mei 2019 (arrest nr. 80/2019) artikel 52,4° van het Decreet vernietigd waardoor het artikel geacht wordt nooit te hebben bestaan;
  • Bijgevolg is er steeds een vergunningsplicht geweest voor de eenlotsverkaveling. Dus eenieder die een deel van een bestaand bebouwd perceel wil(de) afsplitsen als bouwgrond, dient/diende een omgevingsvergunning aan te vragen;
  • Momenteel bestaat onduidelijkheid over de concrete gevolgen van de beslissing van het Grondwettelijk Hof;
  • Onder andere ten aanzien van personen die volgens de toenmalige regelgeving rechtsgeldig bouwgrond hebben gekocht zonder omgevingsvergunning, is onduidelijk of zij ten gevolge van de beslissing van het Grondwettelijk Hof alsnog een omgevingsvergunning aan moeten vragen voor de afsplitsing;
  • Met betrekking tot lopende dossiers is evenmin duidelijk of deze alsnog vergunningsplichtig zijn, gezien het Grondwettelijk Hof geen overgangsregeling heeft bepaald;
  • Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Lees hier het originele artikel