Verzameldecreet Omgeving – meldingsprocedure zal sneller verlopen binnenkort (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten

Publicatiedatum: 21/06/2019

Op 26 april 2019 heeft de Vlaamse regering het verzameldecreet omgeving (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw) bekrachtigd en afgekondigd. Dat decreet werd op 19 juni 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Eén van de opmerkelijke wijzigingen die echter pas in werking zal treden nadat de Vlaamse regering de datum voor inwerking treding ervan bepaald zal hebben, heeft betrekking op de verkorting van de procedures voor wat betreft de meldingen. Zo zal de bevoegde overheid voortaan een aktename van de melding moeten doen binnen de 20 dagen als de melding louter betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse, en zal dat 30 dagen zijn in alle andere gevallen. Opmerkelijk daarbij, en dus nieuw, is dat de bevoegde overheid de persoon die de melding heeft verricht, binnen dezelfde termijnen daarvan in kennis moet stellen. Die termijnen gaan in op de dag na de datum van de melding. Als er bovendien geen beslissing is genomen én ter kennis gebracht binnen de hoger vermelde termijnen, wordt de melding geacht te zijn geacteerd, en dus goedgekeurd zonder voorwaarden.

Los van de bepalingen over de meldingen, zijn er ook nog heel wat andere aanpassingen die o.a. betrekking hebben op:

 • Gevelisolatie
 • Verkavelingen ouder dan 15 jaar
 • BPA’s ouder dan 15 jaar
 • Ruilverkavelingen
 • De verplichte digitale indiening voor ingedeelde inrichting en/of activiteiten
 • Ongeacht de klasse
 • Basisrechten voor gesloopte zonevreemde constructies
 • Bijstelling van alle soorten voorwaarden, ook RO-voorwaarden
 • Interpretatieve MER
 • Aanvang RUP procedure na gunstig planologisch attest
 • Handhaving: wijziging van terminologie
 • Handhaving; inkomsten uit handhaving
 • Aantal technische aanpassingen, afstemmingen en vereenvoudigingen.

Met het verzameldecreet wordt het nu o.a. mogelijk bij zonevreemde woningen, naast gevelisolatie, ook dakisolatie aan de buitenzijde van het dak aan te brengen. Zowel voor verkavelingen ouder dan 15 jaar, als BPA’s ouder dan 15 jaar, zal de gemeenteraad kunnen beslissen, los van een concrete vergunningsaanvraag, om de oude voorschriften toch te behouden als weigeringsgrond. In het verzameldecreet wordt verder ook getracht de door de rechtspraak van de Raad van State ontstane onduidelijkheid in het toepassingsgebied van de plan-MER-screening en de plan-MER-plicht (wat is een “gebied op lokaal niveau”?)op te lossen. Naast wijzigingen aan de het omgevingsvergunningsdecreet en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zijn er nog heel wat wijzigingen aan in totaal 22 andere decreten, zoals het onroerend erfgoeddecreet, het bosdecreet, het jachtdecreet, het decreet integraal waterbeleid, het veldwetboek, de pachtwet, …)

Zowel het decreet zelf, als een korte toelichting bij de verschillende gewijzigde aspecten, kan u raadplegen op de website via deze link.

Voor verdere vragen kan u vanzelfsprekend ook terecht bij de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.

Lees hier het originele artikel