Verzamelbesluit ruimtelijke ordening (DLA Piper)

Auteurs: Thomas Sterckx en Birgit Creemers (DLA Piper)

Publicatiedatum: 27/11/2018

Op 28 september 2018 heeft de Vlaamse Regering het besluit tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectenrapportage (verzamelbesluit ruimtelijke ordening), goedgekeurd. De bepalingen van het verzamelbesluit ruimtelijke ordening zijn op 22 november 2018 in werking getreden.

Hierna volgt een (kort) overzicht van enkele significante inhoudelijke wijzigingen.

– De bestaande vrijstelling in het functiewijzigingsbesluit voor complementaire functies (zoals bijvoorbeeld kantoorfunctie, dienstverlening vrije beroepen, verblijfsrecreatie, detailhandel, restaurant, café, etc.) wordt uitgebreid zodat deze vrijstelling ook geldt voor verkavelingen die ouder zijn dan 15 jaar. Zodoende kunnen verouderde verkavelingsvoorschriften de toepassing van deze vrijstelling meer verhinderen.

– De lijst van handelingen van algemeen belang wordt gevoelig uitgebreid zodat thans ook sportinfrastructuur, warmtenetten, dienstenzones/servicestations, begraafplaatsen, dierenasielen en opvangcentra voor wilde dieren worden beschouwd als handelingen van algemeen belang. Hierdoor kunnen deze handelingen ook vergund worden buiten de geëigende bestemmingszones – mits voldaan is aan bepaalde randvoorwaarden.

– Ingevolge een wijziging van het besluit verplichte medewerking architect is het niet langer verplicht om een architect in te schakelen voor veranda’s of soortgelijke constructies, die voor minstens 75% uit glas of ander doorzichtig materiaal bestaan. Uiteraard blijft de medewerking van een architect wel vereist als de plaatsing van deze constructies gepaard gaat met funderingsproblemen of de stabiliteit van het gebouw kan wijzigen.

– Het zogenaamde vrijstellingenbesluit wordt eveneens gevoelig gewijzigd:

  • Naar analogie met het functiewijzigingensbesluit, kan nu ook het vrijstellingsbesluit worden toegepast in verkavelingen ouder dan 15 jaar
  • Er wordt (onder bepaalde voorwaarden) een vrijstelling voorzien voor tijdelijke handelingen die nodig zijn voor de uitvoering van vergunde werken en de tijdelijke plaatsing van verplaatsbare constructies tijdens de uitvoering van vergunde verbouwingen of herbouwingen van gebouwen. Deze vrijstelling wordt er steeds gekoppeld aan de (reeds verkregen) vergunning voor de werken, verbouwingen of herbouwingen waar de bovenstaande handelingen een gevolg van zijn
  • De vergunningsplicht wordt opgeheven voor de sloop of de verwijdering van een pyloon of mast
  • De vrijstelling voor het openbaar domein wordt op drie punten gewijzigd:
    • Nieuwe verhardingen: voortaan is het mogelijk om zonder voorafgaande vergunning nieuwe verhardingen tot een oppervlakte 300 m² aan te leggen. Deze wijzing maakt het mogelijk om sneller meer verkeerskruispunten te vernieuwen, losliggende bushaltes aan te leggen en veiligere uitwijkplaatsen voor vrachtwagens langs autostrades te voorzien
    • Bestaande verhardingen: het wijzigen van bestaande verharding is niet langer vergunningsplichtig. Deze vrijstelling is uitgesloten wanneer de bestaande weg een aardeweg, grindweg, steengruisweg of kasseiweg is of als de bestaande weg een waterdoorlatend karakter heeft
    • Ondergrondse constructies en aansluitingen: warmte- en koudenetleidingen (warmtenetten) worden vrijgesteld van de vergunningsplicht voor zover zij volledig gelegen zijn op het openbaar domein of erdoor lopen

Ten slotte achtte de decreetgever het opportuun om een praktische wijziging aan te brengen in het besluit geïntegreerd planningsproces. In afwachting van de ingebruikname van het digitale platform, was het volgens de letter van het decreet verplicht om alle communicatie tussen overheidsdiensten via beveiligde zending te laten verlopen. Voortaan wordt er afgestapt van dit (overdreven) formalisme en kan deze communicatie “schriftelijk of digitaal” verlopen, zodat een gewone brief of een e-mail voor de communicatie tussen overheidsdiensten volstaat.

Onze experten omgevingsrecht helpen u graag verder indien u vragen zou hebben bij deze wijzigingen inzake ruimtelijke ordening, milieu of omgeving.

Lees hier het originele artikel