Vergoedingsregeling rond afstand van meerwaarde grondig gewijzigd (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten

Publicatiedatum: 28/06/2019

Ingevolge de Codextrein bevat artikel 4.3.8 VCRO een aanpassing van de regeling in verband met de zgn. ‘afstand van meerwaarde’ voor vergunde handelingen uitgevoerd in reservatiestroken. Het systeem van de ‘afstand van meerwaarde’ in reservatiestroken blijft behouden, doch werd enigszins gedifferentieerd waardoor desgevallend wel rekening kan worden gehouden met o.m. de omvang van de vergunde handelingen en de afschrijfperiode van de investering, de afstand van de handelingen ten opzichte van de as van de (geplande) (water)weg, en de vooruitzichten in verband met de realisatietermijn van de reservatiestrook.

Aan de Vlaamse Regering wordt machtiging gegeven om vast te leggen of en in welke mate bij onteigening na het verstrijken van de termijn van 5 jaar, bij het bepalen van de vergoeding toch rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering die uit vergunde, gemelde of vrijgestelde handelingen voortvloeit. Daarnaast wordt ook opgenomen dat rekening wordt gehouden met de eventuele waardevermeerdering die voortvloeit uit handelingen die gericht zijn op het in goede staat van onderhoud houden van bestaande, hoofdzakelijk vergunde constructies [1].

Daar waar initieel destijds geen rekening werd gehouden met de meerwaarde van uitgevoerde vergunde werken aan een onroerend goed gelegen in een reservatiestrook in het kader van de begroting van de onteigeningsvergoeding heeft de Decreetgever aldus thans geoordeeld dat in welbepaalde gevallen wél rekening kan worden gehouden met de gerealiseerde meerwaarde die uit vergunde, gemelde of vrijgestelde handelingen voortvloeit.

Verder heeft de Decreetgever in het kader van de vergoedingsregeling een duidelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds onteigeningen die plaatsvinden vóór het verstrijken van de termijn van 5 jaar nadat een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor stedenbouwkundige handelingen zoals bedoeld in artikel 4.2.1, 1° VCRO en anderzijds onteigeningen die plaatsvinden na het verstrijken van de termijn van 5 jaar.

De Vlaamse Regering heeft onderwijl op 10 mei 2019 een besluit goedgekeurd over het berekenen van een onteigeningsvergoeding voor gebouwen of constructies in reservatiestroken, rekening gehouden wordt met de meerwaarde die voortvloeit uit werken aan die gebouwen of constructies.

De regeling rond afstand van meerwaarde wordt aldus grondig gewijzigd.

Het besluit van de Vlaamse Regering wordt in principe op 1 juli 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, om tien dagen later in werking te treden. Het besluit bevat een overgangsbepaling voor lopende vergunningsaanvragen.

Lees hier het originele artikel

[1] MvT bij het Ontwerp van decreet houdende wijizging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, Parl.St. Vl.Parl., 2016-17, nr. 1149/1, 100.