Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke termijnverlengingen en procedurele aanpassingen (Adhemar Advocaten)

Auteurs: Jan Roggen en Laura Thewis (Adhemar Advocaten)

Publicatiedatum: 27/03/2020

In het kader van de strijd tegen COVID-19 verleende het Vlaams Parlement op 20 maart jl. machtiging verleend aan de Vlaamse Regering om nadere regels uit te werken voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen in diverse decreten en uitvoeringsbesluiten. Enkele dagen later, op 24 maart jl., keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit goed.

*****

Op 20 maart jl. is het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid (hierna ‘nooddecreet’) gestemd en in werking getreden. Naast de in artikel 4 van het nooddecreet voorziene tijdelijke vrijstelling van de vergunningsplicht[1] voorziet artikel 5 dat de Vlaamse Regering in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid nadere regels kan uitwerken voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen in diverse decreten en de uitvoeringsbesluiten daarbij.

Zo gezegd, zo gedaan.

Op 24 maart jl. is het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning (hierna ‘noodbesluit omgevingsvergunning’) goedgekeurd én bovendien in werking getreden.

Het noodbesluit omgevingsvergunning is van toepassing op:

 • alle vergunningsaanvragen en administratieve beroepen ingediend vóór 24 maart 2020, die op 24 maart 2020 in behandeling zijn bij de bevoegde vergunningverlenende overheid, en waarin op 24 maart 2020 nog geen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing is genomen door de bevoegde vergunningverlenende overheid in laatste administratieve aanleg;

 • de vergunningsaanvragen en administratieve beroepen ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020.

Het noodbesluit omgevingsvergunning voorziet zowel in termijnverlengingen als in procedurele aanpassingen:

TERMIJNVERLENGINGEN
 1. De beslissingstermijn in de gewone vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg wordt verlengd met een termijn van 60 dagen. Concreet betekent dit dat de vergunningverlenende overheid een beslissing over de vergunningsaanvraag neemt binnen een termijn van 165 dagen dan wel 180 dagen al naargelang een advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is of niet.  

 2. De beslissingstermijn in de vereenvoudigde vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg wordt verlengd met een termijn van 60 dagen. Concreet houdt dit in dit dat de vergunningverlenende overheid een beslissing over de vergunningsaanvraag neemt binnen een termijn van 120 dagen.

 3. De beslissingstermijn in laatste administratieve aanleg wordt verlengd met een termijn van 60 dagen. Concreet betekent dit dat de in administratief beroep bevoegde overheid een  beslissing over het ingestelde beroep neemt binnen een termijn van 180 dagen dan wel 120 dagen al naargelang de gewone vergunningsprocedure dan wel de vereenvoudigde vergunningsprocedure werd doorlopen in eerste administratieve aanleg.

 4. De termijn om administratief beroep in te stellen wordt verlengd met 30 dagen. Concreet houdt dit in dat de administratieve beroepstermijn 60 dagen bedraagt.

 5. De termijnen die bepalen wanneer gebruik mag worden gemaakt van een omgevingsvergunning, verleend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020 worden verlengd met 30 dagen. Van een omgevingsvergunning mag dus pas gebruik worden gemaakt als de vergunningsaanvrager niet binnen een termijn van 65 dagen, te rekenen vanaf de dag na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van een ingesteld schorsend administratief beroep.

De termijnverlengingen doen geen afbreuk aan de andere mogelijkheden tot termijnverlenging zoals voorzien in de geldende regelgeving (vb. administratieve lus, beslissing over aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing gemeenteweg, …).

PROCEDURELE AANPASSINGEN
 1. De op 24 maart 2020 lopende openbare onderzoeken worden geschorst en worden verdergezet na 24 april 2020. Op de website van de gemeente wordt de informatie in verband met de start- en einddata van openbare onderzoeken actueel gehouden.

  Let op: bezwaarschriften die tijdens de periode van schorsing worden ingediend zijn onontvankelijk.

 2. De bevoegde overheid, provinciale of gewestelijke omgevingsambtenaar of de voorzitter van de omgevingsvergunningscommissie kan beslissen om hoorzittingen schriftelijk, via teleconferentie of via videoconferentie te laten doorgaan.

 3. Laattijdige/niet-uitgebrachte adviezen over de vergunningsaanvraag worden niet als stilzwijgend gunstig beschouwd. Er kan bijgevolg aan de adviesverplichting worden voorbijgegaan onverminderd de mogelijkheid voor de adviesinstanties om administratief beroep in te stellen.

 4. Laattijdige/niet-uitgebrachte adviezen over de goedkeuring/afkeuring van het project-MER worden niet als stilzwijgend gunstig beschouwd. Er kan aan de adviesverplichting worden voorbijgegaan.

Let op: De einddatum voor deze maatregelen omtrent de omgevingsvergunning, met name 24 april 2020, kan mogelijks nog worden verlengd.

[1] Voor constructies, functiewijzigingen en exploitaties die tot doel hebben geneesmiddelen en medisch materiaal te maken, of de ziekenhuiscapaciteit en de capaciteit van andere zorgvoorzieningen, verzorgingsinrichtingen of onderzoeksinstellingen te verhogen of te verbeteren om de gevolgen van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, vermeld in punt 1°, te voorkomen of op te vangen.

Lees hier het originele artikel